Diagnoza i terapia pedagogiczna

Cel studiów

Studia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie terapeuty pedagogicznego, a także nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowych.

Ramowy program studiów

Niestacjonarne studia II stopnia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna obejmują nauczanie z przedmiotów, takich jak psychologia kliniczna, neurologia i neuropsychologia, etiologia i symptomatologia dysleksji, diagnoza i terapia pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania i matematyki a także wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży. Program studiów obejmuje również metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wybranych metod wspomagających. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych oraz o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.

Sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia II stopnia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna absolwent posiada praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • projektowania, realizacji i oceny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi,
  • planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych organizowanych dla rodziców i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem warsztatu pedagogicznego, w tym umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów Uczelni Korczaka na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna jest przygotowany do podjęcia pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zawodzie pedagoga prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną. Jest również uprawniony do pracy jako specjalista terapii pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, świetlicach, a także ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi oraz w innych instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresat oferty

Studia II stopnia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, kierujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika i pedagogika specjalna, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pedagogiki korekcyjnej i terapeutycznej.

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby zainteresowane podjęciem studiów II stopnia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia studiów I stopnia na wymienionych kierunkach.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Diagnoza i terapia pedagogiczna 2019/2020 3 460 zł 1 815 zł 925 zł 379 zł
2020/2021 4 070 zł 2 139 zł 1 089 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
  • kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
  • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.