Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) 

Kierownik studiów: 

dr Paulina Broża 

Cel studiów: 

 • uzyskanie przez słuchacza kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • przygotowanie do identyfikowania i diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także planowania i realizowania zajęć wspierających rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • nabycie kompetencji do udzielania pomocy, wspierania, rewalidacji i modelowania zachowań osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Adresaci: 

 • absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym 
 • pedagodzy specjalni, pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, wychowawcy, psycholodzy chcący uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:  

 • rozwoju człowieka na przestrzeni życia, 
 • zaburzeń w rozwoju,  
 • niepełnosprawności intelektualnej, 
 • aspektów medycznych niepełnosprawności, 
 • wspierania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym,  
 • metod diagnozowania uczniów,  
 • metod oddziaływań rewalidacyjnych. 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:  

 • diagnozowania uczniów, 
 • sporządzania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 
 • wspierania ucznia w rozwoju, 
 • pracy metodami wspierającymi dzieci i dorosłych. 

Kwalifikacje:   

Studia przygotowują do pracy w charakterze:   

 • nauczyciela prowadzenia przedmiotu/zajęć– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami dla danego typu szkoły – w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • nauczyciela wspomagającego – we wszystkich typach szkół, przedszkolach, 
 • nauczyciela rewalidacji – we wszystkich typach szkół, 
 • terapeuty zajęciowego, 
 • członka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 • specjalisty do spraw osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodkach pomocy społecznej, służbie zdrowia. 

Opłaty: 3200 zł + opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

3 semestry – 450 godzin plus 180 godzin praktyk pedagogicznych 

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie uprawnień do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć

Kadra: 

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni  
 • zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem, pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska