Tyflopedagogika

Czas trwania studiów

3 semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: 350 godz. + 120 godz. praktyk

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją wzroku. Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzę związana z procesem kształcenie dzieci i młodzieży niewidzącej lub niedowidzącej oraz kształcenia specjalnego, a także rozwijają praktyczne umiejętności działania w obszarze konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju osób niewidomych lub słabowidzących.

Przygotowanie do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych w charakterze nauczyciela, terapeuty, opiekuna osób niewidomych lub słabowidzących.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu :

 • Tyflopedagogiki
 • Anatomii, fizjologii i chorób narządu wzroku
 • Psychologicznych podstaw organizacji kształcenie i rewalidacji dzieci i młodzieży niewidzącej i słabowidzącej
 • Pedagogiki specjalnej
 • Podstaw i zasad rewalidacji i terapii z uwzględnieniem orientacji w przestrzeni
 • Nauki alfabetu Braille’a
 • Praktyka w organizacji warsztatu pracy nauczyciela i realidatora

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze metod i form edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży niewidzącej lub słabowidzącej, kształcenia specjalnego oraz konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju osób z zaburzoną percepcją wzrokową. Absolwent nabędzie umiejętność pisania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz pracy zindywidualizowanej.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program zgodny jest z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Daje również, kwalifikacje w połączeniu z innymi wymogami zawartymi  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją narządu wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Wykaz podstawowych przedmiotów:

 1. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci i młodzieży niewidzącej, słabowidzącej
 2. Anatomia, fizjologia i chorób narządu wzroku
 3. Pedagogika specjalna
 4. Tyflopedagogika
 5. Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z zaburzeniami wzroku
 6. Rehabilitacja widzenia
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami wzroku
 8. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami wzroku
 9. Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z zaburzeniami wzroku
 10. Warsztat pracy nauczyciela, opiekuna, rehabilitanta i terapeuty
 11. Brajlowskie sposoby porozumiewania się
 12. Komputerowe techniki informacyjne dla osób z zaburzeniem wzroku
 13. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z zaburzeniem wzroku
 14. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
 15. Praktyka pedagogiczna

Praktyki

120 godzin (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu tyflopedagogiki)

Krótka charakterystyka kadry

Pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niewidzących i słabowidzących oraz doświadczeni praktycy prowadzą wykłady, ćwiczenie i zajęcia warsztatowe metodami aktywizującymi.

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Tyflopedagogika

20

3

4 000 zł

2100 zł

1 070 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3