Surdopedagogika

Czas trwania studiów

3 semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: 350 godz. + 120 godz. praktyk

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją słuchu.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzę związana z procesem kształcenie dzieci i młodzieży niesłyszącej lub niedosłyszącej oraz kształcenia specjalnego a także rozwijają praktyczne umiejętności działania w obszarze konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju osób z zaburzoną percepcją słuchu.

Przygotowanie do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych w charakterze nauczyciela, terapeuty, opiekuna osób niesłyszących lub niedosłyszących.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu :

 • Surdopedagogiki
 • Anatomii, fizjologii i chorób narządu słuchu
 • Psychologicznych podstaw organizacji kształcenie i rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszących lub niedosłyszących.
 • Pedagogiki specjalnej
 • Podstaw i zasad rewalidacji i terapii osób z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • Nauki języka migowego
 • Praktyka w organizacji warsztatu pracy nauczyciela i rewalidatora

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze metod i form edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży niesłyszącej lub niedosłyszącej, kształcenia specjalnego oraz konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju osób z zaburzoną percepcją słuchową. Absolwent nabędzie umiejętność pisania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz pracy zindywidualizowanej.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Daje również, kwalifikacje w połączeniu z innymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją narządu słuchu w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Wykaz podstawowych przedmiotów

 1. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabosłyszącej
 2. Anatomia, fizjologia i chorób narządu słuchu
 3. Pedagogika specjalna
 4. Pedagogika niesłyszących i słabosłyszących
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem słuchem
 7. Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzonym słuchem
 8. Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z zaburzonym słuchem
 9. Warsztat pracy nauczyciela, opiekuna, rehabilitanta i terapeuty
 10. Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne
 11. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z zaburzeniem słuchu
 12. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka z wadą słuchu
 13. Praktyka pedagogiczna

Praktyki

120 godzin (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu tyflopedagogiki).

Krótka charakterystyka kadry

Pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i słabosłyszących oraz doświadczeni praktycy prowadzą wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe metodami aktywizującymi.

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Surdopedagogika

20

3

4 000 zł

2100 zł

1 070 zł

Opłata rejstracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3