Neurologopedia profilowana

 logo tif

 

 

Certyfikat III Ogólnopolskiej Edycji Programu Akredytacyjnego przyznany studiom podyplomowym „Neurologopedia profilowana”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

 

STUDIA PODYPLOMOWE NEUROLOGOPEDIA PROFILOWANA

Innowacyjny program autorski przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę neurologopedyczną w zakresie diagnozy i terapii oraz wczesnej interwencji neurologopedycznej.

REKRUTACJA NA III EDYCJĘ STUDIÓW ROZPOCZĘŁA SIĘ W MAJU 2019 r.!

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 semestry, studia kwalifikacyjne

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN: 500 godzin dydaktycznych zajęć programowych (zajęcia dydaktyczne, wideopraktyki oraz praktyki zewnętrzne)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wybranych treści: medycznych, humanistycznych, lingwistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, neurologopedycznych w tym dotyczycących profilaktyki, diagnozy, terapii dziecka lub/i osób dorosłych a także obszaru wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Po pierwszym semestrze studiów do wyboru dwie specjalności realizowane na III semestrze*:

 1. Wczesna Interwencja Neurologopedyczna,
 2. Neurologopedia Dzieci i Dorosłych.

Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalności jednocześnie, co może wydłużyć o jeden semestr czas studiowania, tzn. przy wyborze dwóch specjalności studia trwają odpowiednio jeden semestr dłużej (czyli w sumie 4 semestry).

*Specjalności zostaną uruchomione w momencie zebrania grupy – w semestrze zimowym lub letnim (3 lub 4 semestr studiów) roku akademickiego 2019/2020.

Zjazdy odbywać się będą ok. 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Podstawy neurologii i przebieg chorób neurologicznych;
 • anatomia i fizjologia układu nerwowego;
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna w:
  • afazji,
  • zespołach wad genetycznych,
  • zaburzeniach płynności mówienia,
  • dyzartrii,
  • psychogennych zaburzeniach mowy,
  • mowie rozszczepowej,
  • spektrum autyzmu,
  • dysfagii,
  • oligofazji,
  • wadzie słuchu,
  • nieprawidłowościach w budowie anatomicznej narządu mowy,
  • dysfunkcjach ustno-twarzowych,
  • u osób laryngektomowanych,
  • chorobach otępiennych,
  • chorobach neurologicznych,
  • zaburzeniach przetwarzania słuchowego;
  • zaburzeniach głosu o charakterze foniatrycznym,
  • zaburzeniach sprzężonych;
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • wczesna interwencja logopedyczna;
 • neuropsychologia;
 • psychologia;
 • komunikacja z pacjentem i jego rodziną;
 • fizjoterapeutyczne metody terapii;
 • terapia ręki;
 • budowanie programów terapeutycznych;
 • podstawy prawa medycznego i oświatowego;
 • elementy integracji sensorycznej;
 • alternatywne metody komunikacji;
 • metoda krakowska;
 • dysleksja rozwojowa;
 • regulatory MFS;
 • rozwój prenatalny i postnatalny;
 • wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego;
 • terapia funkcji oralnych,
 • karmienie terapeutyczne,
 • terapia taktylna,
 • metoda werbo-tonalna,
 • trening bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • opieka neonatologiczna;
 • kinesiotaping w logopedii (zajęcia fakultatywne).

Dodatkowe uprawnienia po zakończeniu studiów:

- certyfikat ukończenia kursu z metody werbo-tonalnej

- certyfikat ukończenia kursu terapii ręki (fakultatywnie)

- certyfikat ukończenia kursu kinesiotaping w logopedii (fakultatywnie)

PRAKTYKI:

Realizowane stacjonarnie podczas zjazdów w formie wideopraktyk (obserwacja i warsztat na bazie filmów z diagnozy i terapii prowadzonej przez wykładowcę) oraz w formie praktyk zewnętrznych w placówkach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych.

 

KADRA:

Kierownik studiów: mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Wykładowcy:

prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

dr Gabriela Dragun

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

dr Teresa Kaczan

dr Marika Litwin

dr Marzena Machoś

dr Emilia Mikołajewska

dr Anna Prożych,

 dr Mira Rządzka

mgr Marta Baj-Lider

mgr Zenobia Bogdanowska

mgr Agata Duda

mgr Barbara Gilewska

mgr Agata Gładowicz-Bojarska

mgr Katarzyna Gromelska

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska,

mgr Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

 mgr Joanna Jakubowicz

mgr Magdalena Mazur

mgr Magdalena Nosko-Goszczycka

mgr Joanna Piłat 

mgr Anna Plonka

mgr Marcelina Przeździęk

mgr Aneta Szumska

mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz

mgr Marta Wawrzynów

mgr Patrycja Wyrębkiewicz

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na każdą z ukończonych specjalności (jeśli osoba ukończyła dwie specjalności otrzymuje dwa świadectwa).

CEL STUDIÓW

Przygotowanie do podjęcia pracy w przedszkolu i szkole, w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki logopedycznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, absolwent będzie mógł otworzyć własny gabinet neurologopedyczny prowadząc diagnozę i terapię neurologopedyczną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych posiadających różne zaburzenia mowy oraz prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej.

CZESNE

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 7 300 zł 2 555 zł 1 302 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja odbywa się za pomocą zakładki Rekrutacja online na stronie Uczelni. Czas trwania rekrutacji do 15 września 2019 r.

Wymagane dokumenty:

- wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,

- dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),

- kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),

- w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH KANDYDACI ZOSTANĄ ZAPROSZENI NA ROZMOWY WSTĘPNE WE WRZEŚNIU 2019 r.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 16.06.2018 r. o godz. 14.30 oraz 9.09.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału (ul. Urbanistów 3, Warszawa) w sali 005.

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3