Praktyka pracy środowiskowej

Czas trwania studiów

2 semestry

Łączna liczba godzin: ok. 270 godz.

Cel studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w środowisku lokalnym, z grupami marginalizowanymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Podniesienie kompetencji w zakresie wszechstronnego posługiwania się sobą w pracy pedagogicznej, formułowania diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, budowania specjalistycznych programów profilaktycznych i korekcyjnych, rozumienia dynamiki procesów grupowych, konstruowania innowacyjnych projektów społecznych, podejmowania interwencji kryzysowej w środowisku lokalnym, animacji środowiska lokalnego.

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych w szczególności z zakresu pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii, polityki społecznej i pracy socjalnej oraz do osób chcących poszerzyć wiedzę w zakresie tematyki będącej przedmiotem studiów.

Studia rozpoczynają się treningiem interpersonalnym, który stanowi intensywną, wyjazdową formę pracy nastawioną na optymalizację funkcjonowania społecznego.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • trening interpersonalny
  • diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej
  • formułowania programów korekcyjno-terapeutycznych
  • pracy z indywidualnym klientem
  • dynamiki i procesów grupowych
  • interwencji kryzysowej, specyficznych problemów różnych grup społecznie marginalizowanych
  • przemocy domowej
  • profilaktyki uzależnień

Sylwetka absolwenta

Studia w sposób profesjonalny, sprofilowany i oparty na zagadnieniach praktycznych doskonalą umiejętności przyszłych pracowników środowiskowych. Przygotowują merytorycznie do pracy w: świetlicach środowiskowych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodki pomocy społecznej, w policji oraz w charakterze animatora społeczności lokalnej.

Wykaz podstawowych przedmiotów

1) Trening interpersonalny – to intensywna, wyjazdowa forma pracy nastawiona na optymalizację funkcjonowania społecznego. Trening umożliwia praktyczne uczenie się poprzez bezpośrednie doświadczanie w atmosferze zaufania i psychologicznego bezpieczeństwa. W czasie treningu każdy z uczestników będzie mógł przyjrzeć się dynamice grupy i mechanizmom jej funkcjonowania, swoim atutom i deficytom. Każdy otrzyma wyczerpujące informacje zwrotne dotyczące tego jak jest odbierany i rozumiany przez poszczególnych członków grupy. Istotnym celem treningu jest nabycie umiejętności wszechstronnego posługiwania się samym sobą, możliwość podejmowania zróżnicowanych ról i relacji, zwiększenie elastyczności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i nowych oraz umiejętność pracy w zespole.

2) Problematyka marginalizacji społecznej

Absolwent posiada wiedzę: z zakresu tematycznego obejmującego: przyczyny, symptomatologię i skutki procesu marginalizacji społecznej

Absolwent posiada umiejętności: definiowania pojęcia marginalizacji społecznej, wykluczenia społecznego, izolacji społecznej, resocjalizacji, adaptacji i reintegracji społecznej

Absolwent posiada kompetencje społeczne: empatia

3) Praca z indywidualnym klientem

Absolwent posiada wiedzę: z zakresu specyfiki pracy z indywidualnym klientem wywodzącym się ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach problemowych

Absolwent posiada umiejętności: nawiązywania indywidualnego kontaktu z klientem, budowania relacji, pracy „na relacji”, formułowania i zawierania kontraktu terapeutyczno–korekcyjnego

Absolwent posiada kompetencje społeczne: w zakresie dostrzegania i rozumienia własnych ograniczeń emocjonalnych w kontakcie z drugim człowiekiem, pełniejszego wykorzystywania naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy z klientem

4) Diagnoza psychopedagogiczna

Absolwent posiada wiedzę: w zakresie problematyki dotyczącej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, diagnostyki osób wywodzących się z grup zagrożonych marginalizacja społeczną

Absolwent posiada umiejętności: zdobywania, interpretowania i weryfikowania informacji dotyczących klientów, formułowania diagnozy indywidualnego klienta, rodziny i grupy

Absolwent posiada kompetencje społeczne: wnikliwa obserwacja, słuchanie i rozumienie innych

5) Praca z grupą

Absolwent posiada wiedzę: z zakresu problematyki pracy z grupą: dynamiki, procesów grupowych, ról przyjmowanych w grupie przez poszczególnych jej członków, spójności, więzi grupowej

Absolwent posiada umiejętności: analizy procesu grupowego, rozróżniania faz procesu rozwoju grupy, analizy dynamiki poszczególnych grup, określania i interpretowania ról grupowych, rozwiązywania specyficznych problemów pojawiających się w toku pracy z grupą, pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów

Absolwent posiada kompetencje społeczne: budowanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, konstruktywne komunikowanie się, asertywność, współpraca

6) Praca z rodziną marginalizowaną

Absolwent posiada wiedzę: dotyczącą rodziny jako mikrosystemu społecznego, specyfiki rodzin marginalizowanych bądź zagrożonych marginalizacją społeczną, metod pracy z takimi rodzinami

Absolwent posiada umiejętności: kompleksowej diagnozy systemu rodzinnego, formułowania i budowania rodzinnych programów pomocowych

Absolwent posiada kompetencje społeczne: zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

7) Sztuka i sport jako metody pracy środowiskowej

Absolwent posiada wiedzę: z zakresu wykorzystania sztuki i sportu w pracy środowiskowej, dotyczącą dobrych praktyk realizowanych w tym obszarze tematycznym

Absolwent posiada umiejętności: konstruowania profilaktycznych projektów środowiskowych bazujących na sztuce i sporcie

Absolwent posiada kompetencje społeczne: umiejętność współpracy, umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność

8) Profilaktyczne programy środowiskowe

Absolwent posiada wiedzę: z zakresu planowania i konstrukcji korekcyjnych programów profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka, środowisk zmarginalizowanych, społeczności lokalnej

Absolwent posiada umiejętności: tworzenia, realizowania i ewaluacji profilaktycznych programów środowiskowych

Absolwent posiada kompetencje społeczne: umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, inicjowania działań prospołecznych

9) Socjoterapia

Absolwent posiada wiedzę: dotyczącą idei, specyfiki i metodyki socjoterapii jako formy korekcyjnej pracy z młodzieżą

Absolwent posiada umiejętności: tworzenia programów zajęć socjoterapeutycznych odnoszących się do uprzedniej diagnozy, wieku rozwojowego i specyfiki konkretnej grupy

Absolwent posiada kompetencje społeczne: satysfakcjonująca komunikacja interpersonalna, umiejętność efektywnej pracy w zespole

10) Streetworking

Absolwent posiada wiedzę: dotyczącą historii streetworkingu, założeń i standardów pracy ulicznej, grup klientów do których jest adresowana, charakterystyki porównawczej programów streetworkerskich w różnych krajach

Absolwent posiada umiejętności: nawiązywania kontaktu z potencjalnymi beneficjentami, przygotowywania atrakcyjnych zajęć dostosowanych do potrzeb i specyfiki konkretnej grupy ulicznej, ewaluacji własnych działań

Absolwent posiada kompetencje społeczne: empatię, elastyczność, konsekwencję, wytrwałość

11) Etyka pracy środowiskowej

Absolwent posiada wiedzę: dotyczącą standardów etycznych zawodów pomocowych, zakresu kompetencji konkretnych służb społecznych, praw obywatelskich, podstawowych dylematów w relacji: świadczący pomoc – przyjmujący pomoc

Absolwent posiada umiejętności: namysłu i refleksji nad praktyką własnych działań pomocowych

Absolwent posiada kompetencje społeczne: empatia

12) Nowe problemy społeczne/nowe grupy wykluczonych

Absolwent posiada wiedzę: dotyczącą aktualnie kształtujących się nowych grup wykluczonych społecznie (np. imigranci, kibice piłkarscy, mniejszości narodowe i etniczne), dotyczącą stereotypów (źródła stereotypizacji, struktura stereotypu), uprzedzeń, dyskryminacji, konfliktów międzygrupowych

Absolwent posiada umiejętności: „pracy ze stereotypem” (przetwarzanie informacji w sieci stereotypowej, emocje związane ze stereotypem, tworzenie, umacnianie i osłabianie negatywnych skojarzeń, błędy atrybucji), rozumienia genezy, istoty i stopnia skomplikowania konfliktów międzygrupowych, mediacji

Absolwent posiada kompetencje społeczne: wrażliwość, uważność na innych

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Praktyka pracy środowiskowej

20

2

3 650 zł

1 916 zł

976 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3