Pedagogika szkolna z socjoterapią

Czas trwania studiów

3 semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: ok. 390 godz.

Cel studiów

Studia podyplomowe Pedagogika szkolna z socjoterapią pozwalają na zdobycie kwalifikacji do pracy w zawodzie pedagoga i opiekuna – wychowawcy w placówkach oświatowych, wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Studia przygotowują do podjęcia pracy jako:

 • pedagog szkolny w szkołach różnego typu i poziomu;
 • nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
 • wychowawca w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych;
 • pedagog-wychowawca w placówkach i instytucjach prowadzących działalność opiekuńczą, wychowawczą i socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży;
 • pedagog w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, psychologii klinicznej, pedagogiki opiekuńczej i szkolnej, resocjalizacji i socjoterapii.

Sylwetka absolwenta

Studia wyposażą słuchacza w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań diagnostyczno-terapeutycznych, a także konstruowania programów naprawczych.

Po ukończeniu studiów absolwent zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i problemów dzieci i młodzieży oraz zjawisk niekorzystnych z wychowawczego punktu widzenia, poznania ich uwarunkowań mikro- i makrospołecznych, a także wypracowania skutecznych sposobów ich niwelowania i zapobiegania im;
 • niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, nauczycielowi, wychowawcy i rodzicowi oraz inicjowania i monitorowania różnych form współpracy z tymi podmiotami;
 • prawnych uwarunkowań i zasad organizowania pracy profilaktycznej i terapeutycznej, w tym umiejętnego wykorzystywania podstaw prawnych umożliwiających podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów;
 • opracowywania programów i strategii profilaktycznych, wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównujących jej szanse oświatowe, kulturowe i socjalne;
 • trafnego dobierania form i metod pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem;
 • budowania warsztatu pracy pedagoga szkolnego;
 • rozwijania własnych kompetencji psychopedagogicznych i umiejętności wychowawczych.

Wykaz podstawowych przedmiotów

 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • podstawy psychologii klinicznej
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • diagnoza dziecka i środowiska społecznego
 • konstruowanie programów profilaktycznych i wychowawczych
 • praca z rodziną z problemem opiekuńczo-wychowawczym
 • wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • profilaktyka agresji i uzależnień
 • metodyka i planowanie pracy socjoterapeutycznej
 • warsztat socjoterapeutyczny
 • podstawy terapii pedagogicznej
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • trening kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • interwencja kryzysowa i pedagogiczna
 • rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Praktyki

Praktyka pedagogiczna w wymiarze 120 godzin w wybranej placówce oświatowej, wychowawczej czy socjoterapeutycznej.

Krótka charakterystyka kadry

Kierownik studiów: dr Teresa Lewandowska-Kidoń, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Wieloletni nauczyciel akademicki (UMCS w Lublinie, WSP w Warszawie), prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty dla rad pedagogicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji, w tym książek: Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, Terapia pedagogiczna. Teoria, praktyka, refleksje.

Kadrę stanowią specjaliści pracujący zarówno jako nauczyciele akademiccy (m. in. w WSP im. J. Korczaka, WUM w Warszawie, UMCS w Lublinie), jak i praktycy (pedagodzy szkolni, psycholodzy kliniczni, coach, terapeuci, mediatorzy), od wielu lat pracujący dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych i terapeutycznych.

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Pedagogika szkolna z socjoterapią

20

3

4 000 zł

2100 zł

1 070 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3