Pedagogika Artystyczna

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika artystyczna

Oferowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku pedagogika artystyczna to studia dla osób, które - ze względu na wykonywany zawód - chciałby rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu szerokorozumianej animacji artystycznej. Oznacza to, iż pedagogika artystyczna to studia podyplomowe zaprojektowane i realizowane z myślą o praktykach poszukujących efektywnych narzędzi umożliwiający stymulowanie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także dorosłych i osób starszych.

Pedagog o specjalizacji artystycznej jest osobą, która posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć artystycznych. Absolwent Uczelni Korczaka Oddział Warszawa, który ukończył dwusemestralne studia podyplomowe posiada również umiejętność przekazywania wiedzy, dzięki czemu może prowadzić szkolenia i warsztaty z zakresu pedagogiki artystycznej dla pedagogów i nauczycieli, a także animatorów kulturowych oraz innych osób pracujących w szkołach i ośrodkach kulturalno-oświatowych.

Studia pedagogika artystyczna mają wymiar praktyczny. Dlatego też zajęcia realizowane w ramach programu nauczania prowadzone są przez praktyków, a ich celem jest przekazanie słuchaczom konkretnych umiejętności, które będą mogli zastosować w swojej pracy.

Studia podyplomowe o charakterze praktycznym

Kadra akademicka

Znakomici wykładowcy – praktycy

Magdalena Łazarkiewicz – wybitna reżyserka filmowa i teatralna
Małgorzata Hauschild – pianistka, kompozytorka, kierownik muzyczny, autorka programu studiów „Pedagogika artystyczna”

 Zajęcia z zakresu

 • pracy z kamerą
 • podstaw scenopisarstwa
 • ekspresji scenicznej z rytmiką
 • podstawy gry na instrumencie klawiszowym
 • przygotowania spektaklu szkolnego
 • interpretacji tekstu

Adresaci studiów

Studia dedykowane są nauczycielom klas I-III, nauczycielom przedmiotów humanistycznych (filologia polska, historia, WOS), pedagogom, którzy pragną rozszerzyć wiedzę i umiejętności z pedagogiki artystycznej i wykorzystać je w wykonywaniu zawodu nauczyciela, wychowawcom, animatorom kultury w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach realizujących zadania z zakresu kulturalno-oświatowego (w tym realizujących zajęcia o charakterze twórczym, koła teatralne, koła plastyczne, fakultety z filmu, piosenki czy gry na instrumencie).

Słuchacz w ramach studiów przygotowywany jest do wdrażania praktycznej działalności artystycznej, realizowanej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie stanu najnowszej wiedzy pedagogicznej i dyscyplin pokrewnych oraz nowoczesnych metod jej pozyskiwania, obejmującej treści pedagogiczne z zakresu przedmiotów specjalnościowych, tj. pedagogiki artystycznej, metodyki pracy w przedmiotach artystycznych i przenoszenia jej na przedmioty humanistyczne (język polski, historia, WOS).

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania rozbudowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki artystycznej
 • wyreżyserowania spektaklu szkolnego
 • przygotowania koncertu szkolnego z piosenki polskiej i zagranicznej
 • przygotowania spektaklu szkolnego słowno-muzycznego z wykorzystaniem tekstów  z literatury i tematów z dziedzin humanistycznych (język polski, historia, WOS)
 • połączenia tematyki nauk humanistycznych  z naukami artystycznymi (muzyka, teatr, sztuki piękne, film)
 • podejmowania podstawowych działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się, jak również podejmowania działań skierowanych na pracę z uczniem zdolnym poprzez elementy sztuki w innych dziedzinach
 • wyszukiwania, interpretowania, analizowania, syntetyzowania oraz krytycznej oceny literatury naukowej i metodycznej z zakresu ww. specjalności
 • prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnoszących się do działań projektowych związanych z wybranymi aspektami pedagogiki artystycznej
 • rozwoju kompetencji u uczniów w kierunku innowacyjności
 • kształcenia uczniów w kierunku wzrostu kreatywności na zajęciach humanistycznych poprzez elementy artystyczne
 • wydobywania ekspresji i kształtowania osobowości u uczniów poprzez niecodzienne obcowanie z nauką przedmiotów humanistycznych
 • wzmocnienia efektywności i jakości nauczania przedmiotów humanistycznych poprzez przygotowywanie rożnych pokazów artystycznych na poziomie szkolnego występu publicznego, wystawy, filmu
 • nauczania metodą projektów
 • nauczania pracy zespołowej

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • komunikacji międzyludzkiej opartej na idei podmiotowości
 • dostrzegania istoty i wartości oraz rozumienia sensu działań o charakterze artystycznym
 • podejmowania wyzwań zawodowych i środowiskowych w swoim środowisku lokalnym na rzecz działalności twórczej
 • samodoskonalenia zawodowego; krytycznej i konstruktywnej samooceny własnych działań zawodowych oraz ich twórczego dostosowania do potrzeb danej sytuacji, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
 • aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne z zakresu szeroko rozumianej sztuki
 • asertywności i gotowości do komunikowania się w celu rozwiązywania problemów pracy zawodowej

Absolwent będzie mógł podjąć pracę:

 • jako nauczyciel (o ile posiada wymagane kwalifikacje w tym zakresie wydane na podstawie przepisów odrębnych)
 • wychowawca (o ile posiada wymagane kwalifikacje w tym zakresie wydane na podstawie przepisów odrębnych)
 • animator kultury w  szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  oraz placówkach realizujących zadania z zakresu kulturalno-oświatowego (w tym realizujących zajęcia o charakterze twórczym, koła teatralne, koła plastyczne, fakultety z filmu, piosenki czy gry na instrumencie)

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia innowacyjnych zajęć z przedmiotów humanistycznych, realizowania koncertów szkolnych i przedstawień teatralnych w szkołach, a także innej pracy twórczej z dziedziny pedagogiki artystycznej.

Możliwość dalszego rozwoju i zdobywania kwalifikacji

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz rozszerza wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki artystycznej. Ma możliwość dalszego rozwoju w obszarze pedagogiki artystycznej poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach II i III stopnia.

Czas trwania studiów

2 semestry

Opłaty

Specjalność

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Pedagogika artystyczna

2

3 000 zł

1 575 zł

802 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu