Nauczyciel na starcie – studia doskonalące

Czas trwania studiów

2 semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: ok. 150 godz. wykładów, warsztatów i treningów

Cel studiów

Studia podyplomowe o charakterze doskonalącym Nauczyciel na starcie, mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych młodych stażem nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pozwalające na efektywną pracę wychowawczą z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia. Nawiązują do współczesnych koncepcji kształcenia oraz wychowania i profilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studia pomogą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela i wychowawcy, poprzez:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności diagnostycznych, w tym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • zdobycie wiedzy i nowych umiejętności w zakresie kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej;
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności (wychowawczych i edukacyjnych) w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami zdolnymi, z trudnościami edukacyjnymi, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania;
 • nabycie umiejętności współpracy z rodzicami uczniów i udzielania im pomocy psychopedagogicznej;
 • przygotowanie do konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych, indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych i zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej, oceny programów i podręczników;
 • przygotowanie do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, w oparciu o diagnozę zasobów a nie deficytów;
 • podniesienie kompetencji psychoedukacyjnych, komunikacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych, jak również poznanie technik radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje treści psychopedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, rozpoznania i profilaktyki zachowań ryzykownych, wspierania rozwoju osobistego uczniów, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicami, konstruowania programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe wyposażą słuchacza w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań diagnostyczno-terapeutycznych i profilaktycznych, a także konstruowania programów naprawczych.

Po ukończeniu studiów absolwent zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i problemów dzieci i młodzieży, a także wypracowania skutecznych sposobów ich zapobiegania;
 • kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej;
 • niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi i rodzicowi oraz inicjowania i monitorowania różnych form współpracy z rodzicami;
 • opracowywania programów profilaktyczno-wychowawczych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównujących jej szanse oświatowe, kulturowe i socjalne;
 • trafnego dobierania form i metod pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem;
 • rozwijania własnych kompetencji psychopedagogicznych i umiejętności wychowawczych, w tym umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie ze stresem.

Wykaz podstawowych przedmiotów

 • diagnoza pedagogiczna
 • kierowanie klasą szkolną
 • konstruowanie programów profilaktycznych, wychowawczych terapeutycznych
 • współpraca z rodziną ucznia i środowiskiem lokalnym
 • wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • profilaktyka agresji i uzależnień
 • trening kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje
 • stres w zawodzie nauczyciela

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Praktyki

brak

Krótka charakterystyka kadry

Kierownik studiów: dr Teresa Lewandowska-Kidoń, absolwentka UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Wieloletni nauczyciel akademicki (UMCS w Lublinie, WSP w Warszawie), prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty dla rad pedagogicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji poruszających zagadnienia będące przedmiotem studiów.

Kadrę stanowią specjaliści pracujący zarówno jako nauczyciele akademiccy (m. in. w WSP im. J. Korczaka, WUM w Warszawie, UMCS w Lublinie), jak i praktycy (psycholodzy, nauczyciele przedmiotowi, terapeuci, specjaliści prawa oświatowego), od wielu lat pracujący dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych i terapeutycznych.

Czesne

Specjalność

Limit miejsc

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Nauczyciel na starcie – studia doskonalące

20

2

2 750 zł

1 444 zł

735 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3