Zarządzanie, organizacja i public relations w polityce społecznej

Studia skierowane są do osób, które chcą w przyszłości zarządzać, instytucjami, organizacjami oraz koordynować projekty zajmujące się problematyką społeczną. Specjalizacja umożliwia skuteczne i wydajne realizowanie celu, jakim jest pomoc, wsparcie, aktywizacja i wspieranie społecznej partycypacji, oparte na dobrej komunikacji z mediami i otoczeniem oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku organizacji. Student poznaje z jednej strony metody zarządzania i organizacji usług społecznych, z drugiej zaś otrzymuje horyzontalną wiedzę na temat problemów społecznych. Organizcja i koordynacja usług społecznych wiąże się z wieloma aspektami planowania i zarządzania, dlatego też nasze studia łączą wiedzę z zakresu polityki społecznej z wiedzą na temat planowania i organizacji, opartej na dobrej komunikacji z otoczeniem społecznym.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • Zarządzania, organizacji i koordynacji usług społecznych
 • Pozytywnej komunikacji z otoczeniem społecznym
 • Skutecznego informowania tzw. otoczenia instytucjonalnego, dziennikarzy, władz lokalnych oraz środowiska lokalnego, rozumianych jako opinia publiczna
 • Budowania zaufania społecznego i reputacji jako warunku efektywnego i skutecznego realizowania podstawowych zadań i misji instytucji i organizacji
 • Wspierania dialogu społecznego i budowania porozumienia i integracji środowisk
 • Wspierania tożsamości intytucji oraz jej wizerunku

Perspektywy zawodowe

Przyjęto uważać, że z usług profesjonalnego PR korzystającą w największym stopniu korporacje. Należy jednak sobie uświadomić, że nie tylko firmy, generując duże zyski, mają interes w skutecznym komunikowaniu sie z otoczeniem. Do tej grupy coraz częściej dołączają dziś organizacje i instytucje, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Umięjętność komunikowania się z mediami i otoczeniem w kontekście skutecznego budowania relacji oraz pozytywnego wizerunku instytucji pomocowych, staje się coraz bardziej poszukiwana na rynku pracy.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Zarządzanie, organizacja i public relations w polityce społecznej 2019/2020 3 660 zł 1 925 zł 979 zł 399 zł
2021/2022 3 970 zł 2 085 zł 1 065 zł 435 zł
2022/2023 3 810 zł 1 999 zł 1 019 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokument ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).