Pedagogika małego dziecka

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, opiekuna w placówkach realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji, w tym realizujących zajęcia o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, zdrowotnym, profilaktycznym.

System i zakres kształcenia na tej specjalności dostosowany jest do wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli realizowanych w trakcie studiów pierwszego stopnia, określonych
w rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.z 2012r. poz. 131)

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z małym dzieckiem w wieku do 7 lat, w tym także zdobywa pełne kwalifikacje nauczycielskie w zakresie realizowania treści programowych wychowania przedszkolnego. Nabywa kwalifikacje do prowadzeniu zajęć edukacyjnych w żłobku i przedszkolu.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za której pośrednictwem można zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk psychologicznych i pedagogicznych pozwalających na rozumienie procesów rozwoju, nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat
 • nauk o wychowaniu przedszkolnym, w tym z obszaru dydaktyki ogólnej i szczegółowej oraz metodyki nauczania i wychowania małego dziecka
 • samodzielnego przygotowania i dostosowania metod i form pracy do potrzeb
  i możliwości adekwatnych do wieku dziecka
 • zasad organizacji procesu wychowania i opieki nad małym dzieckiem w pracy indywidualnej i zespołowej
 • tworzenia bezpiecznego i stymulującego rozwój małego dziecka środowiska edukacyjnego;
 • prowadzenia profesjonalnej diagnozy i terapii oraz działań profilaktycznych,
 • organizowania i realizacji profilaktyki i opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku do 7 lat
 • rozpoznawania oraz identyfikowania problemów w zakresie występowania chorób wieku dziecięcego, dysfunkcji rozwojowych, deprywacji potrzeb opiekuńczych dziecka wieku do 7 lat
 • organizacji czasu małemu dziecku
 • uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Wybrane przedmioty:

 • wprowadzenie do pedagogiki małego dziecka
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w żłobku
 • metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
 • wybrane zagadnienia z zakresu pielęgnacji i ochrony zdrowia małego dziecka
 • profilaktyka zaburzeń rozwoju i zachowania
 • wspomaganie rozwoju psychospołecznego małego dziecka
 • trening umiejętności wychowawczych

Kwalifikacje i perspektywy zawodowe

Absolwent po tej specjalności uzyska uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Będzie mógł być zatrudniony w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 może być zatrudniony jako dzienny opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Absolwent może być również zatrudniony jako nauczyciel wychowania przedszkolnego zgodnie z wymaganymi określonymi w Karcie Nauczyciela, tj. stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika małego dziecka

2018/2019

3 600 zł

1 830 zł

920 zł

370 zł

2019/2020

4 000 zł

2 035 zł

1 025 zł

415 zł

2020/2021

3 900 zł

1 985 zł

1 000 zł

405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokument ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3