Pedagogika sądowo-penitencjarna

Pedagogika sądowo-penitencjarna

Studia II stopnia (niestacjonarne)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie pedagogiki penitencjarnej.

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z zakresu nauk społecznych.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie, jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości, jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym.

Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne

Celem jest wyposażenie studentów: w interdyscyplinarną wiedzę obejmującą różne koncepcje naukowe odnoszące się do etiologii i przebiegu procesów przestępczych; umiejętność diagnozowania, analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów w praktyce kryminologicznej.

Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie. Absolwent ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy interdyscyplinarnej.

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach, zajmujących się działaniami prewencyjnymi, operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości, pracy środowiskowej kuratora sądowego oraz działalności pedagogicznej w placówkach penitencjarnych

Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nabywa kompetencje do ich skutecznego wykorzystania w pracy zawodowej i naukowej, organizacji i współdziałania różnych podmiotów oraz elementów środowiska lokalnego na rzecz prewencji przestępczości i podejmowania działań operacyjnych w celu ochrony jednostek i grup osób przed zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi.

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia niedostosowania społecznego
 • psychologia sądowa
 • warsztat pracy kuratora
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • systemy penitencjarne
 • profilaktyka społeczna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej w zakładzie karnym

Adresat oferty

Studia II stopnia na specjalności pedagogika sądowo-penitencjarna, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, realizowane na Wydziale w Warszawie kierujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika i pedagogika specjalna.

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność pedagogika sądowo-penitencjarna.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga, specjalność: pedagogika penitencjarna m.in. w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, w kurateli sądowej, placówki resocjalizacyjne, placówki penitencjarne, rodzinne ośrodki konsultacyjno-diagnostyczne.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika sądowo-penitencjarna

2018/2019

4 400 zł

2 240 zł

1 130 zł

455 zł

2019/2020

4 550 zł

2 315 zł

1 170 zł

470 zł

Opłaty rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

 

 

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3