Pedagogika małego dziecka

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie)

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które chciałyby podjąć pracę w sektorze edukacyjnym, a także zająć się profesjonalnie opieką nad małym dzieckiem.

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, opiekuna w placówkach realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji, w tym realizujących zajęcia o charakterze opiekuńczym, zdrowotnym, wychowawczym, profilaktycznym.

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do działalności pedagogicznej realizowanej z małym dzieckiem w wieku do 7 lat.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia
na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za której pośrednictwem można zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk psychologicznych i pedagogicznych pozwalających na rozumienie procesów rozwoju, nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat;
 • nauk o wychowaniu przedszkolnym, w tym z obszaru dydaktyki ogólnej i szczegółowej oraz metodyki nauczania i wychowania małego dziecka;
 • samodzielnego przygotowania i dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości adekwatnych do wieku dziecka;
 • zasad organizacji procesu wychowania i opieki nad małym dzieckiem w pracy indywidualnej i zespołowej;
 • tworzenia bezpiecznego i stymulującego rozwój małego dziecka środowiska edukacyjnego;
 • prowadzenia profesjonalnej diagnozy i terapii oraz działań profilaktycznych;
 • organizowania profilaktyki i opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku do 7 lat;
 • rozpoznawania oraz identyfikowania problemów w zakresie występowania chorób wieku dziecięcego, dysfunkcji rozwojowych, deprywacji potrzeb opiekuńczych dziecka wieku do 7 lat;
 • organizacji czasu małemu dziecku;
 • uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Po ukończeniu studiów absolwent zostanie wyposażony w kompetencje niezbędne do:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i problemów podopiecznych oraz zjawisk niekorzystnych z wychowawczego punktu widzenia, poznania ich uwarunkowań mikro- i makrospołecznych, a także wypracowania skutecznych sposobów ich niwelowania i zapobiegania im;
 • działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami;
 • niesienia pomocy pielęgnacyjno-edukacyjnej dziecku i rodzicowi;
 • opracowywania programów i strategii wychowawczych, profilaktycznych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównujących jej szanse oświatowe, zdrowotne, kulturowe i socjalne;
 • inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad małymi dziećmi w rodzinach potrzebujących pomocy oraz instytucjach pomocowych;
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju.

Kwalifikacje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Absolwent po tej specjalności uzyska uprawnienia pedagogiczne i zgodnie z przepisami prawa oświatowego będzie mógł być zatrudniony w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Perspektywy zawodowe

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji do pracy w zawodzie:

 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • opiekuna dziennego lub niani w myśl Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak:

 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,
 • przedszkola integracyjne,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • żłobki,
 • kluby dziecięce.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika małego dziecka

2018/2019

4 400 zł

2 240 zł

1 130 zł

455 zł

2019/2020

4 550 zł

2 315 zł

1 170 zł

470 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3