Doradztwo zawodowe

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących nie tylko na rynku pracy, ale też w najbliższym środowisku człowieka, jak rodzina, praca, szkoła.

W trakcie studiów studenci poszerzą swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego i coacha. Nauczą się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym i edukacyjnym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową,
 • poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery,
 • wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta,
 • kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

Absolwent posiada wiedzę służącą realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb rynku pracy. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności osobiste i merytoryczne do prowadzenia porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej. Absolwenci studiów przygotowani są do spełnienia wymagań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Edukacji, stawianych doradcom zawodowym i szkolnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

 • placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego;
 • centra integracji społecznej;
 • działy HR, szkoleń i kadr;
 • organizacje pozarządowe.

Absolwent może rozpocząć własną działalność gospodarczą jako doradca, trener, coach kariery.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Doradztwo zawodowe 2019/2020 4 220 zł 2 215 zł 1 129 zł 459 zł
2020/2021 4 370 zł 2 295 zł 1 169 zł 477 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.