prof. dr hab. Mirosław Grewiński

prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Zdjęcie MG 1 2018

 

Wykształcenie

 • Polityk społeczny
 • Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
 • Profesor nadzwyczajny Uczelni Korczaka

Droga zawodowa

 • Współpraca ekspercka i szkoleniowa m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Radą Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Doradca Komendanta Głównego OHP (w latach 2006-2013)
 • Prorektor Uczelni Korczaka (w latach 2011-2019)
 • Rektor Uczelni Korczaka (od 2019 roku)
 • Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (od 2014 roku)
 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (od 2016 roku)

Zainteresowania naukowe

 • Przeobrażenia welfare states, usługi społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE

Wybrane osiągnięcia zawodowe i odznaczenia

 • Wykłady gościnne na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach
 • Ponad 500 autorskich szkoleń dla pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych z zakresu europejskiej polityki zatrudnienia, wykluczenia społecznego, polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Społecznego, aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, pomocy społecznej, usług społecznych, ekonomii społecznej 
 • Autor, współautor lub redaktor blisko 300 publikacji naukowych
 • Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych, członkostwo w Radach Programowych i Komitetach Naukowych konferencji
 • Praca ekspercka w wielu projektach UE, także międzynarodowych
 • Nagroda Rektora 1. stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne
 • Odznaczenie Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauki i dydaktyki
 • Odznaczenie Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Dragomanowa za osobisty wkład w rozwój Uniwersytetu

Zajęcia prowadzone w Uczelni Korczaka

 • Seminaria na I i II roku studiów II stopnia na kierunku praca socjalna
 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym w ramach szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej

Wybrane publikacje

 • Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003
 • Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, (współautor K. Głąbicka), Warszawa 2005
 • Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009
 • Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, (współredaktor M. Rymsza), Warszawa 2011
 • Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, (współredaktor A. Frączkiewicz-Wronka), Warszawa 2012
 • Superwizja pracy socjalnej, (współredaktor B. Skrzypczak), Warszawa 2014
 • Innowacyjna polityka społeczna, (współred. A. Karwacki), Warszawa 2015
 • Zastosowanie coachingu w polityce społecznej, (współred. S. Majewska), Warszawa 2016
 • Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan – Udine 2017
 • Portrety w polityce społecznej (współredaktor Arkadiusz Karwacki), PTPS. Dom Wydawniczy Elipsa, 2019