dr Marek Kawa

kawaDR MAREK KAWA

Wydział Nauk Społecznych

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Magister kulturoznawstwa amerykańskiego (American Studies), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012);
absolwent filologii angielskiej, licencjat i praca dyplomowa w ramach kolegium językowego przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (2008);
doktor nauk humanistycznych z zakresu: literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (2003);
studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (2000-2003);
magister filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (1999)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • amerykanistyka, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, polityka społeczna

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I TOWARZYSTW NAUKOWYCH (polskich i międzynarodowych)

 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Doktorantów Polskich (2001-2003).
 • Członek Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (2006-2008).
 • Członek Fundacji Młodej Polonii w Warszawie (2008-2013), juror w literacko-artystycznym konkursie Poloniada 2008.


PEŁNIONE FUNKCJE

 • mandat posła na Sejm RP, wiceprzewodniczący stałej podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący komisji stałej Odpowiedzialności Konstytucyjnej (2005-2007);
 • delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego  Rady Europy w Strasburgu i członek dwóch komisji  stałych tejże rady: Social, Health and Family Affairs Committee i Committee on Equal Opportunities for Women and Men (2007);
 • członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSP TWP w Warszawie w roku akademickim 2012/13; a od 2015 członek WKR WNS WSP im. J. Korczaka (2015 – nadal);
 • wiceprzewodniczący rady miasta Opola (2014 – nadal).

TEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA

 • praca i badania w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej UO i w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO (1999-2003);
 • współautorstwo oraz opracowanie haseł tematycznych do drugiego wydania leksykonu Księga żałoby i śmierci, red. Marian Wańczowski, Mirosław Lenart, Warszawa 2009, wyd. Rytm. ss. 631 (2004-2007);
 • udział w amerykanistycznym seminarium prof. Patricka Vaughana, UJ i opracowanie monograficznego tematu: Cooperation and Relations Between the Polish Parliament and The American Congress from 1939 to 1990 (2010-2012);
 •  opracowywanie Opolskiego modelu kontraktacji usług rynku pracy. Wstępna wersja produktu finalnego, Warszawa – Opole, 2013.

REALIZOWANEW PROJEKTY

 • opracowanie vademecum kontraktacji usług rynku pracy przygotowany na potrzeby obrony strategii wdrożenia produktów kontraktacji innowacyjnego projektu „Kadry dojrzałe do zmian”  w ramach  EFS, PO KL Działanie 1.2 I W:Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2013-2015);
 • przygotowanie i współrealizacja projektu „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości” reprezentujący WSP TWP jako partnera projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” realizowanego przez ECORYS Polska sp. z o.o. w Warszawie (2012).

DOROBEK NAUKOWY (wykaz publikacji)

Pozycje zwarte – książki

 • Współautorstwo oraz opracowanie części haseł tematycznych do drugiego wydania leksykonu (wznowienia) Księga żałoby i śmierci, red. Marian Wańczowski, Mirosław Lenart, Warszawa 2009, wyd. Rytm. ss. 631.
 • Ten, który toczy nasze dusze i ciała... Robak i robactwo w kulturze i literaturze, Toruń 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss.408.

Artykuły

 • Kontraktowanie usług społecznych i rynku pracy w kontekście reorganizacji polityki społecznej w Polsce i na świecie, [w:] Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług,  pod red. M. Grewińskiego, Warszawa 2015, s. 19-32;
 • Człowiek a zwierzę: na pograniczu kultury i natury, „Mysl.pl” 2008, nr 11, s. 27-37;
 • Umierający w obliczu śmierci. Uwagi o odgrywaniu ostatniego aktu w theatrum życia, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny, studia pod red. Piotra Kowalskiego, Opole 2002, s.73-91;
 • Bioterroryzm i media. Kilka reminiscencji z prasy amerykańskiej, [w:] Współczesne oblicza kultury popularnej. Zeszyty Kulturoznawcze 2, red. Hanna Jaxa-Rożen, Wrocław 2003, s. 149-155.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Współczesna kultura popularna, konwersatorium monograficzne (autorska specjalizacja);
 • Śmierć w kulturze;
 • Kultura Europy Zachodniej;
 • Elementarne nauczanie języka angielskiego (sprawności praktyczne);
 • Antropologia kulturowa;
 • Ruchy społeczne;
 • Kultura języka;
 • Komunikowanie polityczne;
 • New Technologies Applied to Education;
 • Opinia publiczna, Laboratory of Language;
 • Culture of English Speaking Countries;
 • History of the Great Britain and the United States;
 • Język polski jako obcy.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu