Terapia uzależnień

banerIRKREKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe magisterskie, przy czym:

 •  ci z nich, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień krótszy niż 2 lata lub nie mają stażu pracy w takim charakterze rozpoczną studia od I semestru (modułu I),
 •  ci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata rozpoczną studia od II semestru (modułu II).

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość podjęcia studiów (będących jednocześnie szkoleniem certyfikującym w zakresie specjalisty terapii uzależnień) przez osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie), ale przy takim założeniu, że przed przystąpieniem do egzaminu końcowego (w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii) uzyskają one dyplom ukończenia studiów magisterskich.

W wypadku osób uzależnionych wymagane jest utrzymywanie co najmniej 5-letniej abstynencji oraz ukończenie programu własnej terapii.

Cel studiów

Umożliwienie studentom nabycia wiedzy, a także uzyskania podstawowych umiejętności w zakresie:

 • uzależnień substancjalnych i behawioralnych oraz ich diagnostyki
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych
 • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym

Absolwenci studiów będą mieli możliwość ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego, tzn. do ubiegania się (po odbyciu stażu klinicznego w module II oraz uczestnictwie w zajęciach superwizyjnych) o uzyskanie certyfikatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie specjalisty terapii uzależnień, uprawniającego do wykonywania tego zawodu. Do kontynuowania szkolenia niezbędne jednak będzie warunkowe prowadzenie – zawodowo lub wolontaryjnie – terapii osoby uzależnionej (ze względu na superwizję i potrzebę przygotowana studium przypadku na egzamin końcowy).

Uczelnia zapewni opiekę organizacyjną oraz merytoryczną absolwentom studiów do czasu przystąpienia do egzaminów końcowych w KBPN.

Kwalifikacje po pełnym cyklu szkoleniowym

Uzyskanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień umożliwi podjęcie pracy w ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem, terapią, rehabilitacją i postrehabilitacją uzależnień, a ta.kże w punktach informacyjnych i konsultacyjnych prowadzonych przez samorządy terenowe, organizacje pozarządowe itp.

Czas trwania studiów

Marzec 2017 – czerwiec 2018

 • trzy semestry (moduł I i II) w przypadku osób mających krótszy niż dwuletni staż pracy w terapii uzależnień lub niemających stażu pracy w takim charakterze, w tym 463 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych oraz co najmniej 120 godzin stażu klinicznego w module I
 • dwa semestry (moduł II) w przypadku osób mających co najmniej dwuletni staż pracy w terapii uzależnień, w tym 333 godziny zajęć wykładowych, warsztatowych i treningowych

Planowane terminy sesji:

Dwa zjazdy w miesiącu w systemie weekendowym (w soboty i niedziele) oraz jeden zjazd (na początku II semestru) czterodniowy (trening interpersonalny, od czwartku do niedzieli).

Zajęcia w I semestrze będą prowadzone w grupie nieprzekraczającej 19 osób. O zakwalifikowaniu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ZJAZDY W PIERWSZYM SEMESTRZE

 • 4-5 marca (8 + 8 godz.),
 • 18-1 marca (9 + 8),
 • 1-2 kwietnia (8 + 8),
 • 29-30 kwiatnia (8 + 7),
 • 20-21 maja (9 + 8),
 • 27-28 maja ((8 + 7),
 • 3-4 czerwca (9 + 8),
 • 17-18 czerwca (9 + 8).

Zajęcia zaczynają się o godz. 9.00.

Miejsce studiów:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Program studiów

Stanowi rozszerzenie minimum programowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotyczącym szkoleń w dziedzinie uzależnień. Zawiera on m.in. następujące przedmioty i zajęcia:

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • Wprowadzenie do problematyki używania narkotyków w Polsce
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach
 • Dialog motywujący w terapii uzależnień
 • Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach
 • Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień
 • Czynniki leczące w psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa w uzależnieniach - metody i praktyka
 • Podstawowe modele terapii osób uzależnionych: Społeczność Terapeutyczna i Minnesota
 • Psychoterapia zaburzeń współwystępujących z używaniem substancji psychoaktywnych
 • Grupy specyficzne w terapii uzależnień
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Terapeuta i zespół: zarządzanie, zagrożenia, etyka
 • Seksualność w uzależnieniach
 • Ewaluacja programów terapeutycznych

Zespół prowadzący zajęcia

Wysokiej klasy pracownicy naukowi, lekarze, trenerzy, superwizorzy, edukatorzy oraz specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym, m.in.: prof. Jan Czesław Czabała, dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska, mgr Urszula Grodzka, mgr Jagoda Latomska-Latkowska, mgr Janusz Sierosławski, mgr Sylwia Wójcikowska, mgr Ewa Miturska, mgr Zbigniew Michalczyk.

Kierownikiem studiów jest mgr Janusz Strzelecki

Opłaty

Czesne:

I semestr - 1700 zł

II semestr - 2300 zł

III semestr - 2300 zł

Opłata za staż kliniczny w I semestrze (w module I) - 460 zł

Opłata rekrutacyjna - 85 zł

Uczelnia przewiduje możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach.

Opłaty dodatkowe związane z kontynuowaniem szkolenia certyfikującego po ukończeniu studiów podyplomowych: 1860 zł (staż w II module w wysokości 460 zł i superwizja - 1400 zł). Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia (koszty stażu i superwizji) przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku konkursu ogłaszanego zgodnie z zasadami opublikowanymi w http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=107638.

Zasady rekrutacji

Kandydat zapisuje się na studia za pomocą internetowej rejestracji na studia i dostarcza do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK) z własnoręcznym podpisem
 • kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentującego jego tożsamość), poświadczoną przez pracownika Uczelni „za zgodność z oryginałem”
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez pracownika Uczelni „za zgodność z oryginałem”
 • zaświadczenie lub zaświadczenia (kopie umów) dotyczące stażu pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi (kiedy, gdzie, na jakim stanowisku, ew. z jakim zakresem obowiązków) lub wolontariatu o takim charakterze
 • w przypadku osób po terapii własnej oświadczenie o okresie utrzymywania abstynencji oraz o ukończeniu programu terapii
 • zaświadczenie lub zaświadczenia o odbyciu co najmniej 40 godzin treningu interpersonalnego i intrapsychicznego – umożliwi to zwolnienie z konieczności uczestnictwa w tych treningach w ramach zajęć
 • dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz spełnieniu kryteriów dostępu do studiów słuchacz otrzymuje decyzję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Kontakt

W sprawach związanych ze studiami:

Janusz Strzelecki, tel. 516 150 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

banerIRK