Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne - cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w placówkach oświatowych i edukacyjnych poprzez uzyskanie odpowiednich kompetencji oraz kwalifikacji w tym zakresie.

Ramowy plan studiów

Studia oferowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa są trzysemestralne. Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Socjologia i socjologia wychowania – współczesne problemy
 • Psychologia ogólna – wprowadzenie
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Historia wychowania
 • Nowoczesne technologie nauczania – wybrane zagadnienia
 • Emisja głosu
 • Prawne podstawy opieki nad dzieckiem

Przygotowanie pedagogiczne – sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Uczelni Korczaka Oddział Warszawa jest uprawniony do podjęcia zatrudnienia w szkołach niezależnie od typu oraz szczebla w zakresie wyuczonego przedmiotu.

Kwalifikacje absolwenta

Trzysemestralne studia podyplomowe na wskazanym kierunku nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz.426)

Opłaty 

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 4 070 zł 1 425 zł 726 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego oraz nauczycielskiego.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia I lub II stopnia.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertówi praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu