Mentor seniora

Dzięki tym studiom absolwent zdobędzie wiedzę o najnowszych technologiach, Internecie i instytucjach, które mogą być przydatne dla seniora, a do których sam zainteresowany może nie dotrzeć. Osoby starsze mogą dobrze funkcjonować w swoim środowisku społecznym, a dzięki partnerskiej i opartej na zaufaniu relacji między mentorem a seniorem będą mogli jeszcze skuteczniej rozwijać swój potencjał. Mentor seniora nie jest opiekunem, pomocnikiem, ale towarzyszem i promotorem samodzielności.

Mentorzy seniora wspierają osoby starsze, które dotychczas nie były aktywne, ponieważ brakowało im umiejętnego odnalezienia się w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Studia mają charakter praktyczny, nastawiony na przygotowanie mentorów do tego, aby potrafili w przystępny sposób przekazać wiadomości i pomóc osobom starszym w bezpiecznym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej i społecznej.

Zajęcia odbywać się będą głównie w formie warsztatowej, przy udziale praktyków, w tym m.in. przedstawicieli policji i straży pożarnej.

Studia kierowane są do:

 • absolwentów studiów I oraz II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, społeczne, prawne i inne humanistyczne
 • pracowników instytucji pomocy społecznej, chcących poszerzyć kompetencje
 • nauczycieli odchodzących z zawodu
 • pracowników organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz seniorów
 • pracowników biznesu świadczących usługi doradcze dla seniorów

Absolwent studiów podyplomowych posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • sytuacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku senioralnym w Polsce i Unii Europejskiej
 • możliwości transferu rozwiązań pomocowych dla seniorów z krajów UE do Polski i vice versa
 • psychologii pracy z seniorami
 • zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów i zagrożeń ich dotyczących
 • praw seniorów we wszystkich aspektach życia
 • roli wsparcia eksperckiego w zapobieganiu zagrożeniom senioralnym
 • kreowania lokalnych polityk senioralnych
 • funkcjonowania w systemie e-wsparcia mentoringu
 • organizacji lokalnych form wsparcia i akceptacji starzejącego się społeczeństwa.
 • prowadzenia działań zawodowych (organizacyjnych) zgodnych z wymogami zawodu mentor seniora

Absolwent studiów podyplomowych potrafi prowadzić działania związane z:

 • projektowaniem rozwiązań organizacyjnych w zakresie wsparcia seniorów w obszarach innych niż obejmuje system pomocy społecznej
 • organizacją przedsięwzięć aktywizujących osoby 65+ (kluby wsparcia wzajemnego seniorów)
 • tworzenia własnych stanowisk pracy w ramach samozatrudnienia, podmiotów ekonomii społecznej itd.
 • wykorzystaniem Internetu i technik komputerowych w pracy, na potrzeby własnego rozwoju zawodowego i edukacji osób wspieranych
 • tworzeniem partnerstw instytucji i organizacji na potrzeby pomocy osobom starszym
 • kreowaniem lokalnych polityk senioralnych oraz świadomości społecznej nt. świata seniorów
 • udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
 • z pozyskiwaniem środków finansowych na potrzeby swojej pracy
 • samodyscypliną w pracy zawodowej oraz samokontrolą w kontaktach ze wspieranymi

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • wykorzystania do społecznych, politycznych i gospodarczych rozwiązań konsekwencji towarzyszących wysokiej dynamice starzenia się społeczeństwa w Polsce i w Europie
 • znajomości skutków związanych z długowiecznością Polaków, postępującą singularyzacją ich życia, niedostatkami w dotychczasowych systemach zabezpieczenia społecznego
 • tworzenia i propagowania systemu wartości społecznych na potrzeby swojej działalności oraz środowisk zewnętrznych, opartego na uczciwości, poszanowaniu poglądów osoby wspieranej, wymogów otaczającego środowiska - Honorowy Kodeks Mentora Seniora
 • rozumienia wpływu rozwoju cywilizacji i technologii XXI wieku na globalizację zagrożeń kryminalno-patologicznych wobec seniorów; wykorzystania możliwości Internetu na potrzeby indywidualnego wsparcia seniorów i ich otoczenia
 • identyfikowania i wskazywania znaczenia przestrzegania społecznych i obywatelskich praw seniorów w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie Europy XXI wieku
 • upowszechniania humanitarnych wartości w życiu społecznym, związanych z poszanowaniem godności drugiego człowieka, bez względu na poglądy polityczne, religię, sytuację materialną, sprawność fizyczną i intelektualną
 • upowszechniania wiedzy o potrzebie ustawicznej edukacji własnej dla skutecznej pracy zawodowej oraz twórczych działań na potrzeby osób starszych, ich bliskich oraz rozwoju środowisk, w których mentor seniora funkcjonuje

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobami wspieranymi
 • pracy w ramach Systemu Wsparcia Mentoringu
 • organizacji i udziału w pracach Powiatowego Zespołu Wsparcia Mentoringu oraz Akademii Mentorów Seniora
 • organizacji form wsparcia wzajemnego seniorów
 • wykorzystania Internetu na potrzeby pracy własnej osób wspieranych
 • organizacji stanowiska pracy własnej, organizacji spółdzielni socjalnej, samozatrudnienia i innych podmiotów biznesowych
 • stosowania dokumentów oraz regulaminów związanych z zawodem mentor seniora
 • przygotowania dokumentów na potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności
 • prowadzenia dokumentacji oraz e-dokumentacji związanej z zawodem mentor seniora
 • działań promocyjnych związanych z zawodem mentor seniora i z Systemem Mentoringu
 • aktywnego udziału w inicjatywach na rzecz tworzenia rozwiązań programowo-organizacyjnych na potrzeby osób starszych
 • udzielania pomocy przedmedycznej

Studia przygotowują do pracy jako:

 • mentor seniora
 • mentor seniora - koordynator gminny/powiatowy

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako:

 • podmiot własnej działalności gospodarczej
 • uczestnik podmiotu ekonomii społecznej
 • pracownik instytucji doradztwa dla seniorów
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik instytucji pomocy społecznej
 • pracownik instytucji samorządowych
 • ekspert środków masowego przekazu

Czas trwania studiów

2 semestry

Opłaty

Specjalność

Ilość semestrów

1 rata

2 raty

4 raty

Mentor seniora

2

2 700 zł

1 417 zł

722 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

 

Studia realizowane w partnerstwie

fundacja MIRiP osi wsp