Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz został wpisany na kolejny rok studiów. Liczba studentów, którzy mogą otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może przekraczać 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na pisemny wniosek studenta złożony w terminie do końca października roku akademickiego (do końca lutego, jeżeli studia rozpoczynają się w semestrze letnim).

Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów określone zostały w Załączniku nr 8 do Regulaminu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów miesięcznie:

1)    ocena merytoryczna 171 pkt i wyżej – stypendium  w  wysokości 500 zł;
2)    ocena merytoryczna od 170 pkt do 151 pkt– stypendium  w  wysokości 300 zł;
3)    ocena merytoryczna od 150 pkt do 120 pkt – stypendium  w  wysokości 200 zł.

Podstawy prawne

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu