Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

Cel studiów na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Trzysemestralne studia podyplomowe oferowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa mają za zadanie wyposażyć studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego (klasy I-III) z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg M. Montessori.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - ramowy program studiów

Program studiów obejmuje realizację następujących przedmiotów, m.in.:

 • Pedagogika przedszkolna – podstawy,
 • Pedagogika wczesnoszkolna – podstawy,
 • Kształcenie integralne z metodyką – podstawy,
 • Pedagogika Marii Montessori – podstawy,
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu,
 • Edukacja przyrodnicza i regionalna w przedszkolu,
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • Kształcenie polonistyczne – metodyka,
 • Kształcenie matematyczne – metodyka,
 • Kształcenie społeczno-przyrodnicze – metodyka,
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką,
 • Edukacja muzyczna z metodyką,
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna – metodyka,
 • Rozwijanie zdolności sensorycznych – metodyka,
 • Rozwijanie sprawności językowych w pedagogice Montessori – metodyka,
 • Kształcenie matematyczne w ujęciu Montessori – metodyka,
 • Poznawanie środowiska społeczno-przyrodniczego w pedagogice Montessori – metodyka,
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa,
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole,
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
 • Proces edukacyjny w przedszkolu i szkole – projektowanie i dokumentowanie,
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji,
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym.

Program nauczania obejmuje również seminarium dyplomowe.

Trzysemestralne studia podyplomowe - sylwetka absolwenta

W ramach kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanego przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dające mu uprawnienia do pracy w publicznych oraz niepublicznych przedszkolach, a także oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kwalifikacje absolwenta

Ukończywszy studia absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia pedagogiczne wymagane podczas podjęcia zatrudnienia w przedszkolach oraz szkołach podstawowych pracujących w oparciu o system kształcenia M. Montessori.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori 3 5 325 zł 1 805 zł 915 zł 620 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

Studia realizowane są jako trzysemestralne – 372 godz. i 150 godz. praktyk.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: mgr Jarosław Krasnodębski

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu