Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Uczelnia Korczaka Oddział Warszawa kieruje do osób zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w obszarze edukacji z zakresu problematyki związanej z korzystaniem z sieci Internet oraz nowoczesnych technologii.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – ramowy program studiów

Studia podyplomowe na powyższym kierunku mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni poprzez poszerzenie kompetencji w tym obszarze. W szczególności chodzi tu o kompetencje nauczycieli, pedagogów oraz pracowników socjalnych.

Przedmiotem studiów są zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania Internetu, do których zalicza się m.in.: krzywdzenie innych ludzi; uzależnienia od komputera, telefonu czy gier; różnorodne problemy świata wirtualnego, a także diagnozowanie tych problemów. Dodatkowo program studiów uwzględnia zagadnienia z dziedzin, takich jak: polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika medialna, informatyka, prawo telekomunikacyjne i technika.

Absolwent – sylwetka

Skończywszy dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni słuchacz będzie świadom najważniejszych zagrożeń zdrowotnych, społecznych, psychologicznych, technologicznych i prawnych generowanych przez cyberprzestrzeń. Studia mają charakter praktyczny. Ich absolwent będzie umiał opisywać i klasyfikować symptomy podstawowych zagrożeń. Zdobędzie również wiedzę, jak z nimi walczyć poprzez odpowiednio sformułowane programy naprawcze i dydaktyczne.

Kwalifikacje absolwenta

Studia na powyższym kierunku mają charakter doskonalący.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat

Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

2 4 850 zł 2 470 zł 1 245 zł 845 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł


Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Pracownicy służb społecznych: pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, OHP, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów poprawczych, świetlic socjoterapeutycznych, NGO’s, nauczyciele szkół średnich i gimnazjów.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

  • Kierownik studiów: mgr Joanna Lizut

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu