Diet coaching i edukacja zdrowotna

Forma studiów: niestacjonarne                                

Czas trwania: 2 semestry

Studia podyplomowe na kierunku diet coaching i edukacja zdrowotna

Oferta edukacyjna Uczelni Korczaka Warszawa to szereg innowacyjnych kierunków stworzonych dla ludzi z pasją. Jednym z takich kierunków są dwusemestralne studia podyplomowe o specjalizacji diet coaching i edukacja zdrowotna. To studia uruchomione z myślą o osobach, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu podstaw coachingu powiązanego z dietetyką oraz szerzeniem świadomości zdrowego trybu życia w różnych grupach społecznych.

Podyplomowe studia diet coaching i edukacja zdrowotna wykraczają poza obszar dietetyki oraz nauk o zdrowym odżywianiu, dlatego kierujemy je w szczególności do osób posiadających wykształcenie kierunkowe lub podstawy wiedzy teoretycznej z dziedziny dietetyki lub edukacji zdrowotnej. Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w narzędzia – wiedzę i umiejętności – umożliwiające efektywne prowadzenie działań z zakresu diet coaching, mentoringu oraz prowadzenia warsztatów i zajęć z dziedziny edukacja zdrowotna.

Zadaniem coacha i mentora jest wdrażanie modelu zdrowego i aktywnego trybu życia w przestrzeni społecznej, tak w ramach indywidualnej pracy z klientem, jak i zajęć grupowych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To zadanie absolwent studiów realizuje przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi.

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku diet coaching i edukacja zdrowotna w Oddziale Warszawa mają charakter praktyczny. Podczas zajęć warsztatowych studenci poznają i praktykują techniki coachingowe oraz narzędzia z zakresu mentoringu żywieniowego. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym.

Studia kierowane są do: pedagogów, nauczycieli, dietetyków, pracowników służb socjalnych, lekarzy, osób pracujących z ludźmi oraz wszystkich innych zainteresowanych rozwojem umiejętności z zakresu szerzenia świadomości zdrowego stylu życia

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • podstaw coachingu zgodnego ze światowymi standardami
 • diet coachingu
 • mentoringu
 • psychodietetyki
 • podstaw dietetyki, dietoterapii i suplementacji
 • edukacji zdrowotnej

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • pracy diet coacha z klientem indywidualnym
 • prowadzenia edukacji indywidualnej oraz z grupą ludzi
 • wdrażania zaleceń dietetycznych
 • wdrażania programów profilaktycznych
 • organizowania celowej aktywności ruchowej dla osób w każdym wieku

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • ustalania zasad współpracy z klientem
 • współtworzenia relacji z klientem
 • efektywnej komunikacji
 • wspierania procesu osiągania wyznaczonych celów i motywacji

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania stylów odżywiania;
 • rozwiązań w konkretnych problemach dietetycznych, psychodietetycznych i prognozowania przebiegu ścieżki zmiany oraz przewidywań skutków planowanych działań;
 • oceny przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych ze sferami działalności diet coacha, w tym zadań edukacyjnych i profilaktycznych;
 • posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności;
 • analizy dylematów etycznych i przewidywania skutków konkretnych działań;
 • tworzenia kontraktów/umów coachingowych;
 • posługiwania się różnymi metodami coachingowymi;
 • prowadzenia zajęć z użyciem ćwiczeń ruchowych, gier i zabaw w terenie dla osób w każdym wieku;
 • samodzielnego planowania i prowadzenia sesji coachingowych uwzględniając możliwości i zasoby klienta
 • opisu i klasyfikacji nieprawidłowości w zaburzeniach odżywiania;
 • układania jadłospisów w oparciu o standardy żywieniowe;
 • oceny metod wsparcia w leczeniu chorób przewlekłych;
 • umiejętności określenia mocnych i słabych stron stylu odżywiania klienta;
 • pomocy klientowi w podniesieniu poziomu samoświadomość i samokontroli;
 • zaleceń żywieniowych i suplementacji;
 • edukacji klientów/pacjentów

Studia przygotowują do pracy jako:

Diet coach (Coach dietetyczny) i edukator zdrowotny.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

 • samodzielna praktyka
 • szkoły publiczne i prywatne
 • placówki edukacyjne
 • placówki świadczące pomoc społeczną
 • domy kultury, miejskie ośrodki sportu i rekreacji
 • centra integracji społecznej

Kierownik studiów

mgr Paweł Oleński

Opłaty

 

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu