Terapia pedagogiczna (studia II stopnia)

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku terapia pedagogiczna

Uczelnia Korczaka Wydział w mieście Warszawa oferuje zaoczne studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Cel studiów

Studia na kierunku terapia pedagogiczna mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie terapeuty pedagogicznego, a także nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowych.

Zaoczne studia magisterskie – ramowy program studiów

Niestacjonarne studia II stopnia obejmują nauczanie z zakresu przedmiotów, takich jak pedagogika specjalna, psychologia kliniczna, neurologia, praca z rodziną, a także wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz diagnozy i terapii trudności oraz dysfunkcji w zakresie uczenia się czytania, pisania i matematyki. Program studiów obejmuje również metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wybranych metod wspomagających.

Terapia pedagogiczna – sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia II stopnia absolwent posiada praktyczne umiejętności z zakresu:

  • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • projektowania, wdrażania i oceny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
  • projektowania, wdrażania i oceny zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, których celem jest zapobieganie dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów,
  • planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych organizowanych dla rodziców i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, a także umiejętności wychowawczych.

Terapia pedagogiczna – perspektywy zawodowe

Absolwent studiów na Wydziale Uczelni Korczaka w mieście Warszawa jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie terapeuty pedagogicznego, a także nauczyciela zajęć specjalnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Nasi studenci są również uprawnieni do pracy jako nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, świetlicach, a także ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi oraz w innych instytucjach pomocy.

Niestacjonarne studia II stopnia – do kogo kierujemy naszą ofertę edukacyjną?

Studia II stopnia na kierunku terapia pedagogiczna prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość na Wydziale Uczelni w mieście Warszawa kierujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika i pedagogika specjalna, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pedagogiki korekcyjnej i terapeutycznej.

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby zainteresowane podjęciem studiów II stopnia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia studiów I stopnia na wymienionych kierunkach.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
II rok 2018 - 2019 4 550 zł 2 315 zł 1 170 zł 470 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.