Poradnictwo psychologiczno-pastoralne w szpitalnictwie i opiece społecznej (podyplomowe)

Cel studiów

Podstawowym celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu poradnictwa psychologiczno-pastoralnego do pracy w szpitalnictwie i opiece społecznej (kapelani, asystenci duchowi, wolontariusze), świadczonej na rzecz osób chorych, cierpiących, umierających, niepełnosprawnych i ich rodzin, na różnych etapach życia (dziecko, dorosły, człowiek stary i ich rodziny). Zdobycie wiedzy w proponowanym zakresie przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości tejże opieki i pomocy w sferze psychicznej i pastoralnej.

Celem studiów jest także zdobycie:
• wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiązywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby;
• umiejętności pastoralnej troski o chorego, cierpiącego, umierającego, niepełnosprawnego, dziecka i człowieka „jesieni życia” i jego rodzinę;
• umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego;
• umiejętności koordynacji wolontariatu, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem;
• praktycznych umiejętności w holistycznej opiece zarówno nad dzieckiem, jak i dorosłym oraz nad pacjentem i człowiekiem „jesieni życia”.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone zarówno dla duchowieństwa, jak i osób zakonnych oraz świeckich (ukończenie licencjatu, mgr uczelni humanistycznej lub medycznej) ubiegających się o tytuł kapelana, pastoralnego asystenta oraz wolontariusza w szpitalnictwie i pomocy społecznej.

Program studiów

I. Wiadomości wstępne (wykłady – 13 godz., ćwiczenia – 2 godz.) 
• Rys historyczny, cele, rola, zadania szpitalnictwa, pomocy społecznej i wolontariatu (wykłady - 3 godz.)
• Rola, zadania, cele, formy poradnictwa psychologiczno-pastoralnego (wykłady - 3 godz.)
• Instytucje, organizacje, stowarzyszenia wspierające chorych, niepełnosprawnych, dzieci, pacjenta dorosłego i geriatrycznego oraz ich rodzin (wykłady - 5 godz.)
• Metodyka opieki w instytucjach zdrowia i pomocy społecznej (wykłady - 3 godz., ćwiczenia – 2 godz.)

II. Człowiek jako somatyczno-psychiczno-społeczno-duchowa struktura na różnych etapach życia: w chorobie, cierpieniu, żałobie (wykłady - 39 godz., ćwiczenia - 42 godz.)
• Somatyczno-psychiczno-społeczno-duchowa struktura człowieka i jego podstawowe potrzeby na różnych etapach życia (dziecko, dorosły, człowiek stary i ich rodzin) w tym w sytuacji zdrowia i choroby (wykłady – 4 godz.)
• Aspekt somatyczny choroby i starości (wykłady - 5 godz., ćwiczenia – 2 godz.)
• Choroba, ból, cierpienie, samotność, starość, śmierć i żałoba – aspekty psychiczno-duchowe (wykłady - 6 godz.; ćwiczenia – 7 godz.)
• Choroba przewlekła (w tym nowotworowa) - psychospołeczne i psychopedagogiczne aspekty (wykłady - 5 godz., ćwiczenia - 8 godz.)
• Wsparcie psychiczne, duchowe i religijne w szpitalnictwie i opiece społecznej rodzin (wykłady - 7 godz., ćwiczenia - 9 godz.)
• Podstawowe zagadnienia psychologiczne dotyczące człowieka chorego i jego rodziny w różnym wieku (dziecka, dorosłego) i starości na wszystkich etapach leczenia, a także umierania i żałoby (wykład - 6 godz. ćwiczenia – 9 godz.)
• Podstawowe zadania, cele i formy opieki paliatywno-hospicyjnej (wykłady - 5 godz.)
• Żałoba – czas osierocenia. Formy, metody pomocy i wsparcia (wykłady - 4 godz., ćwiczenia - 7 godz.)

III. Teologiczny, społeczny, prawny, duszpasterski wymiar cierpienia i choroby na różnych etapach życia, starości i śmierci ( wykłady – 13 godz.; ćwiczenia – 3 godz.)
• Teologiczny i duchowy wymiar cierpienia, choroby i śmierci. Sens choroby, cierpienia, starości i śmierci (wykłady - 5 godz.)
• Sakramenty uzdrowienia: teologia, liturgia, duszpasterstwo (wykłady – 4 godz., ćwiczenia – 3 godz.) 
• Społeczno-prawne podstawy opieki duszpasterskiej w szpitalnictwie i opiece społecznej (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej itd.) (4 godz.)

IV. Kapelan, asystent pastoralny, wolontariusz – praktyczna realizacja zadań (wykłady – 31 godz., ćwiczenia – 25 godz.)
• Rola i zadania zespołu, w tym kapelana, asystenta duchowego i wolontariusza, realizującego podstawowe potrzeby na różnych etapach życia (dziecko, dorosły, człowiek stary i jego rodzina) w sytuacji zdrowia i choroby (wykłady - 4 godz., ćwiczenia – 6 godz.)
• Kapelan (szpitalny oraz pomocy społecznej) w świetle prawa kościelnego 
i świeckiego: prawa i obowiązki. Analiza podstawowych dokumentów kościelnych 
i świeckich (wykłady - 5 godz., ćwiczenia - 2 godz.)
• Kapelan jako opiekun, duszpasterz oraz pracownik instytucji szpitalnej i pomocy społecznej (wykłady - 4 godz., ćwiczenia – 3 godz.)
• Kapelan, asystent pastoralny i wolontariusz - terapia uzależnień na różnych etapach życia (wykłady – 4 godz., ćwiczenia – 4 godz.).
• Pastoralny asystent, wolontariusz – rola i zadania; prawa i obowiązki w pracy szpitalnej, hospicyjnej i pomocy społecznej (wykłady - 6 godz., ćwiczenia – 3 godz.)
• Wybrane zagadnienia z etyki zawodowej (kapelan, asystent duchowy, wolontariusz) (wykłady - 4 godz., ćwiczenia - 3 godz.)
• Stres i wypalenie zawodowe w pracy szpitalnej, hospicyjnej i pomocy społecznej (wykłady - 4 godz., ćwiczenia – 4 godz.)

V. Komunikacja (wykłady – 8 godz., ćwiczenia – 12 godz.)
• Komunikacja interpersonalna z człowiekiem zdrowym chorym, umierającym, niepełnosprawnym i jego rodziną na różnych etapach życia (wykłady - 4 godz., ćwiczenia - 6 godz.)
• Komunikacja interpersonalna w zespole wielodyscyplinarnym (dyrekcja, personel, pracownicy, zespół). Komunikacja społeczna. Mediacje (wykłady - 4 godz., ćwiczenia – 6 godz.)

VI. Zajęcia praktyczne ( 90 godz.)
• Trening integracyjny – 7 godz.
• Projekt specjalistyczny – 3 godz. 
• Praktyki kliniczne (szpital, hospicjum, dom pomocy społecznej) – 80 godz.

Warunki ukończenia studiów

Obecność na minimum 50% wykładów, uczestniczenie we wszystkich zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach (usprawiedliwiona może być nieobecność z powodu choroby lub ważnych wydarzeń losowych), zaliczenie wszystkich zajęć i uzyskanie pozytywnej oceny od prowadzącego, odbycie praktyki pod kierunkiem kapelana, psychologa, psychoonkologa i pedagoga specjalnego w jednostkach szpitalnych i opieki społecznej (szpital, hospicjum, oddział medycyny paliatywnej, dom pomocy społecznej) w zakresie pomocy psychiczno-pastoralnej, napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego obejmującego zakres wiadomości z poruszanej na zajęciach i przedstawionej przez prowadzących problematyki oraz wniesienie opłaty za studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyska solidną, podstawową wiedzę i umiejętności holistyczne (szpitalne, psychologiczne, psychoonkologiczne, prawne, teologiczne, pedagogiczne, duchowe, socjalne, pastoralne), które będą pomocne w pracy szpitalnej i opiece społecznej. Uczynią także bardziej efektywną komunikację z chorym i niepełnosprawnym, z jego rodziną oraz członkami zespołu czy instytucji, w której pracuje.

Kwalifikacje

Absolwent uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat, który upoważniać będzie do ubiegania się i podjęcia pracy w szpitalnictwie i jednostkach pomocy społecznej (szpitalach, sanatoriach, hospicjach, domach pomocy społecznej, oddziałach medycyny bólu, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych itd.) na stanowisku kapelana (osoby duchowne, które przyjęły święcenia kapłańskie) oraz asystenta pastoralnego i wolontariusza (osoby zakonne [bez święceń] i osoby świeckie) w szpitalnictwie i pomocy społecznej. Studia mają charakter uniwersalny.

Opłaty

 

ilość semestrów

jednorazowa wpłata za cały tok

płatność w ratach - wysokość jednej raty

 

2 raty

4 raty

6 rat

Poradnictwo psychologiczno-pastoralne w szpitalnictwie i opiece społecznej

2

4.430,-

2.250,-

1.150,-

780,-


Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry (278 godzin).
Zajęcia odbywać się będą w piątki (godziny popołudniowe, z wyjątkiem pierwszego piątku każdego miesiąca) oraz w soboty.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku humanistycznym bądź medycznym.

Kadra wykładowców

Wykłady i ćwiczenia prowadzić będą wybitni pracownicy naukowo-dydaktyczni renomowanych polskich uczelni - eksperci z różnych dziedzin (pomocy społecznej, polityki społecznej, polityki rodzinnej, psychologii, psychoonkologii, medycyny, teologii, liturgii, duszpasterstwa, prawa, pedagogiki specjalnej), m.in.: prof. zw. dr hab. J. Auleytner, prof. zw. A. Massalski, ks. prof. zw. I. Mroczkowski, prof. dr hab. J. Semków, ks. prof. dr hab. A. Gretkowski, ks. dr hab. D. Brzeziński, dr hab. M. Grewiński, dr hab. M. Szpringer, ks. dr hab. lek med. L. Szczepaniak, ks. dr hab. J. Krajczyński, dr hab. D. Adamczyk, dr B. Leszczyńska, dr J. Chmielewski, dr M. Krupa, dr A. Durasiewicz, dr B. Olszewska, dr T. Lewandowska-Kidoń, dr M. Majchrzak, dr J. Lizut.

• Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

Zasady rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i analiza dokumentacji. Pierwszeństwo będą miały osoby pracujące już w jednostkach medycznych, w tym kapelani i asystenci pastoralni. Ilość słuchaczy ograniczona – 30 osób.

Wymagane dokumenty:
• wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia;
• dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany);
• dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie;
• oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej;
• kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego);
• w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska lub inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

Organizatorem studiów jest Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.