Mentor seniora (podyplomowe)

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku mentor seniora zaprojektowane przez Uczelnię Korczaka i prowadzone przez jej Oddział w mieście Warszawa są dedykowane osobom interesującym się sprawowaniem mentoringu nad osobami starszymi. Absolwent, który ukończy te studia podyplomowe będzie dysponował wiedzą na temat najnowszych technologii, Internetu oraz wszelkich instytucji, które mogą okazać się przydatne dla seniora, a do których sam zainteresowany może samodzielnie nigdy nie dotrzeć.

W praktyce mentor seniora nie jest ani opiekunem, ani pomocnikiem osoby starszej, ale jej towarzyszem, który motywuje ją do samodzielności. Dzięki prawidłowemu mentoringowi seniorzy mogą bardzo dobrze funkcjonować w swoim środowisku społecznym i jeszcze skuteczniej rozwijać swój potencjał. Tak rozumiany mentoring jest skierowany przede wszystkim do osób, które dotychczas nie były aktywne ze względu na nieumiejętność odnalezienia się w szybko zmieniającym się świecie.

Dwusemestralne studia podyplomowe realizowane w Oddziale Warszawa mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie mentorów tak, aby w przystępny i prosty sposób umieli przekazywać osobom starszym wiedzę i wiadomości oraz pomagać im w bezpiecznym, a zarazem efektywnym funkcjonowaniu w przestrzeniach publicznej i społecznej.

Zajęcia realizowane w ramach kierunku przybierają formę pracy warsztatowej. Uczestniczą w nich praktycy, tacy jak przedstawiciele policji czy straży pożarnej.

Studia kierowane są do:

 • absolwentów studiów I oraz II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, społeczne, prawne i inne humanistyczne
 • pracowników instytucji pomocy społecznej, chcących poszerzyć kompetencje
 • nauczycieli odchodzących z zawodu
 • pracowników organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz seniorów
 • pracowników biznesu świadczących usługi doradcze dla seniorów

Absolwent studiów podyplomowych posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • sytuacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku senioralnym w Polsce i Unii Europejskiej
 • możliwości transferu rozwiązań pomocowych dla seniorów z krajów UE do Polski i vice versa
 • psychologii pracy z seniorami
 • zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów i zagrożeń ich dotyczących
 • praw seniorów we wszystkich aspektach życia
 • roli wsparcia eksperckiego w zapobieganiu zagrożeniom senioralnym
 • kreowania lokalnych polityk senioralnych
 • funkcjonowania w systemie e-wsparcia mentoringu
 • organizacji lokalnych form wsparcia i akceptacji starzejącego się społeczeństwa.
 • prowadzenia działań zawodowych (organizacyjnych) zgodnych z wymogami zawodu mentor seniora

Absolwent studiów podyplomowych potrafi prowadzić działania związane z:

 • projektowaniem rozwiązań organizacyjnych w zakresie wsparcia seniorów w obszarach innych niż obejmuje system pomocy społecznej
 • organizacją przedsięwzięć aktywizujących osoby 65+ (kluby wsparcia wzajemnego seniorów)
 • tworzenia własnych stanowisk pracy w ramach samozatrudnienia, podmiotów ekonomii społecznej itd.
 • wykorzystaniem Internetu i technik komputerowych w pracy, na potrzeby własnego rozwoju zawodowego i edukacji osób wspieranych
 • tworzeniem partnerstw instytucji i organizacji na potrzeby pomocy osobom starszym
 • kreowaniem lokalnych polityk senioralnych oraz świadomości społecznej nt. świata seniorów
 • udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
 • z pozyskiwaniem środków finansowych na potrzeby swojej pracy
 • samodyscypliną w pracy zawodowej oraz samokontrolą w kontaktach ze wspieranymi

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • wykorzystania do społecznych, politycznych i gospodarczych rozwiązań konsekwencji towarzyszących wysokiej dynamice starzenia się społeczeństwa w Polsce i w Europie
 • znajomości skutków związanych z długowiecznością Polaków, postępującą singularyzacją ich życia, niedostatkami w dotychczasowych systemach zabezpieczenia społecznego
 • tworzenia i propagowania systemu wartości społecznych na potrzeby swojej działalności oraz środowisk zewnętrznych, opartego na uczciwości, poszanowaniu poglądów osoby wspieranej, wymogów otaczającego środowiska - Honorowy Kodeks Mentora Seniora
 • rozumienia wpływu rozwoju cywilizacji i technologii XXI wieku na globalizację zagrożeń kryminalno-patologicznych wobec seniorów; wykorzystania możliwości Internetu na potrzeby indywidualnego wsparcia seniorów i ich otoczenia
 • identyfikowania i wskazywania znaczenia przestrzegania społecznych i obywatelskich praw seniorów w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie Europy XXI wieku
 • upowszechniania humanitarnych wartości w życiu społecznym, związanych z poszanowaniem godności drugiego człowieka, bez względu na poglądy polityczne, religię, sytuację materialną, sprawność fizyczną i intelektualną
 • upowszechniania wiedzy o potrzebie ustawicznej edukacji własnej dla skutecznej pracy zawodowej oraz twórczych działań na potrzeby osób starszych, ich bliskich oraz rozwoju środowisk, w których mentor seniora funkcjonuje

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobami wspieranymi
 • pracy w ramach Systemu Wsparcia Mentoringu
 • organizacji i udziału w pracach Powiatowego Zespołu Wsparcia Mentoringu oraz Akademii Mentorów Seniora
 • organizacji form wsparcia wzajemnego seniorów
 • wykorzystania Internetu na potrzeby pracy własnej osób wspieranych
 • organizacji stanowiska pracy własnej, organizacji spółdzielni socjalnej, samozatrudnienia i innych podmiotów biznesowych
 • stosowania dokumentów oraz regulaminów związanych z zawodem mentor seniora
 • przygotowania dokumentów na potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności
 • prowadzenia dokumentacji oraz e-dokumentacji związanej z zawodem mentor seniora
 • działań promocyjnych związanych z zawodem mentor seniora i z Systemem Mentoringu
 • aktywnego udziału w inicjatywach na rzecz tworzenia rozwiązań programowo-organizacyjnych na potrzeby osób starszych
 • udzielania pomocy przedmedycznej

Studia przygotowują do pracy jako:

 • mentor seniora
 • mentor seniora - koordynator gminny/powiatowy

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako:

 • podmiot własnej działalności gospodarczej
 • uczestnik podmiotu ekonomii społecznej
 • pracownik instytucji doradztwa dla seniorów
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik instytucji pomocy społecznej
 • pracownik instytucji samorządowych
 • ekspert środków masowego przekazu

Czas trwania studiów

2 semestry

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Mentor seniora 2 3 050 zł 1 550 zł 780 zł 530 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł