Nauczanie włączające w praktyce szkolnej

Cel

Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie diagnostyki, pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jak również zapoznanie z metodami i technikami pracy i uświadomienie warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań w edukacji włączającej. Także kształtowanie postaw zorientowanych na przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz pracowników różnych placówek wspomagających proces rozwoju niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Kurs daje możliwości rozwoju umiejętności, kompetencji, kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej edukacji włączającej.

Ramowy program kursu

- Teoretyczne podstawy specjalnych potrzeb edukacyjnych

- Podstawy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

- Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

- Metody pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi

- Metody pracy z uczniami przewlekle chorymi i z zaburzeniami ruchowymi

- Metody pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi

- Alternatywne metody i techniki nauczania w edukacji włączającej

- Kompetencje nauczyciela-wychowawcy klasy w edukacji włączającej

- Praca nauczyciela z rodzinami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Konstruowanie programu nauczania w edukacji włączającej

Opracował Maciej Jabłoński

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu