Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie działań probacyjnych w środowisku lokalnym

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z obszaru nauk społecznych

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania potrzeb środowiska społecznego
 • Planowania i organizowania pracy środowiskowej
 • Rozwiazywania problemów społecznych
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi
 • Prowadzenie pracy probacyjnej w wybranym środowisku
 • Praca terapeutyczna z osobami dozorowanymi objętymi probacją
 • Organizowanie działań terapeutycznych   środowisku lokalnym

Wybrane przedmioty:

-pedagogika resocjalizacyjna

-psychologia niedostosowania społecznego

-probacja

-metodyka pracy kuratora

-profilaktyka społeczna lub profilaktyka zachowań ryzykownych

-metodyka pracy resocjalizacyjnej

-praca środowiskowa i organizacja środowiska lokalnego

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność: pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga m.in. w placówkach resortu bezpieczeństwa, tj. policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej i innych związanych ze zjawiskami patologii społecznej, np. zakład poprawczy, zakład karny ,placówki resocjalizacyjne.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu