Pedagogika resocjalizacyjna

Studia I stopnia (niestacjonarne, zaoczne)

Pedagogika resocjalizacyjna to szczególny dział pedagogiki, który jest dla studentów ogromnym wyzwaniem. Ukierunkowany przede wszystkim na potrzeby młodych osób, które nie potrafią odnaleźć się w środowisku społecznym w sposób bezkonfliktowy. Pedagog musi stanąć na wysokości zadania, by pokierować młodym człowiekiem w taki sposób, by wyprowadzić go ze stanu zaburzonego zachowania, przygotować do bezkonfliktowego życia w społeczności, a jednocześnie ochronić przed dalszymi destrukcyjnymi wpływami środowiska.

Studia o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna to kompleksowa wiedza, obejmująca: pedagogikę, socjologię i psychologię – dziedziny, bez których zrozumienie i dotarcie do wnętrza osoby resocjalizowanej nie będzie możliwe. Kształcenie w tym zakresie pozwoli także na zdobycie umiejętności diagnozowania niedostosowania społecznego oraz zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje związane z:

 • diagnozowaniem zachowań patologicznych,
 • rozpoznawaniem i rozumieniem procesów resocjalizacyjnych przebiegających u młodzieży i dorosłych,
 • prawidłowym postępowaniem resocjalizacyjnym,
 • prawidłową opieką postpenitencjarną,
 • systemami instytucji resocjalizacji,
 • warsztatu umiejętności społecznych.

Perspektywy zawodowe:

Pedagog posiadający wiedzę z zakresu resocjalizacji to zawód cały czas potrzebny. Resocjalizacja to nieodłączny element systemu wsparcia społecznego, stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia. Bez trudu znajdziesz pracę jako specjalista w wielu placówkach resocjalizacyjnych dla osób nieletnich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi, sądach (sprawując np. kuratelę sądową), aresztach śledczych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, PCPR-ach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, ośrodkach interwencji kryzysowej czy ośrodkach adopcyjnych. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego.

Studia przygotowują do pracy psychokorekcyjnej z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem, a także ich rodzicami.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 2 900 zł 1 480 zł 745 zł 300 zł
II rok 2018 - 2019 3 500 zł 1 780 zł 895 zł 360 zł
III rok 2019 - 2020 3 200 zł 1 630 zł 820 zł 330 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • dwie podpisane fotografie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego) oraz w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Zdobędziesz tytuł zawodowy licencjata oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu