Pedagogika penitencjarna

Pedagogika penitencjarna

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie).

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie pedagogiki penitencjarnej

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z zakresu nauk społecznych

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie, jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości, jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym.

Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne

Celem jest wyposażenie studentów: w interdyscyplinarną wiedzę obejmującą różne koncepcje naukowe odnoszące się do etiologii i przebiegu procesów przestępczych; umiejętność diagnozowania, analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów w praktyce kryminologicznej.

Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie. Absolwent ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy interdyscyplinarnej.

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach, zajmujących się działaniami prewencyjnymi, operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości, pracy środowiskowej kuratora sadowego oraz działalności pedagogicznej w placówkach penitencjarnych

Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nabywa kompetencje do ich skutecznego wykorzystania w pracy zawodowej i naukowej, organizacji i współdziałania różnych podmiotów oraz elementów środowiska lokalnego na rzecz prewencji przestępczości i podejmowania działań operacyjnych w celu ochrony jednostek i grup osób przed zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi.

Wybrane przedmioty:

-pedagogika resocjalizacyjna

-psychologia niedostosowania społecznego

-psychologia sądowa

-warsztat pracy kuratora

-metodyka pracy kuratora sądowego

-Systemy penitencjarne

-profilaktyka społeczna

-metodyka pracy resocjalizacyjnej w zakładzie karnym

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność pedagogika penitencjarna

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga, specjalność: pedagogika penitencjarna m.in. w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, w kurateli sądowej, placówki resocjalizacyjne, placówki penitencjarne, rodzinne ośrodki konsultacyjno-diagnostyczne.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu