Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia II stopnia (zaoczne, magisterskie uzupełniające)

Studiując na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz wiedzę z zakresu rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstawy wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • organizacji zajęć przedszkolnych oraz w klasach I-III,
 • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka z trudnościami wynikającymi z nieharmonijnego rozwoju, pracy w zespołach wspierających,
 • stymulacji rozwoju dziecka,
 • doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym,
 • doboru zabaw i gier dla dzieci młodszych.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (w przedszkolach, klubikach, gdzie realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym, szkołach, na terenie których zorganizowane są grupy przedszkolne) oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej (szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, prywatne, przy organizacjach i stowarzyszeniach).

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
II rok 2018 - 2019 4 550 zł 2 315 zł 1 170 zł 470 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu