Doradztwo zawodowe i personalne

Doradztwo zawodowe i personalne

Cel studiów

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w zawodach takich jak doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, które pozwalają na zrozumienia zjawisk zachodzących na rynku pracy i kontekstu polityki zatrudnienia. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy przygotowującej do wykonywania zawodu, w tym: metodyki doradztwa zawodowego, diagnostyki w doradztwie zawodowym i personalnym, nowoczesnych zasobów i form informacji edukacyjno-zawodowej w pracy z klientem, metod pracy z klientem wymagającym, wprowadzenia do coachingu i jego narzędzi, komunikacji interpersonalnej.

Atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez wykładowców praktyków z dziedziny doradztwa zawodowego i personalnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • znajomości rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • metod i narzędzi pracy doradcy zawodu, pozwalających na projektowanie i

prowadzenia doradztwa w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej i planowania kariery, w oparciu o predyspozycje osobowościowe i zawodowe,

 • wykorzystania nowych technologii w poradnictwie edukacyjno – zawodowym,
 • coachingu kariery.

Absolwent posiada wiedzę służącą realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym.

Absolwenci przygotowani są merytorycznie do prowadzenia porad indywidualnych i grupowych oraz coachingu kariery, wspierających odkrywanie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadome planowanie jego kariery zawodowej.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie mógł podjąć pracę:

 • doradcy zawodowego – w urzędach pracy, szkołach, agencjach pośrednictwa pracy, agencjach doradztwa zawodowego, ochotniczych hufcach pracy, akademickich biurach karier, zespołach orzeczniczych ZUS.
 • doradcy personalnego, specjalista ds. rekrutacji – w działach personalnych, działach kadr, firmach doradczych z obszaru HR, agencjach pracy czasowej, agencjach doradztwa personalnego,
 • trenera, specjalisty ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trenera wewnętrznego, konsultanta doradztwa organizacyjnego – w urzędach pracy, działach personalnych, centrach kształcenia, szkołach wyższych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu