Doradztwo zawodowe i personalne

Doradztwo zawodowe i personalne Warszawa

Doradztwo zawodowe i personalne I stopnia to studia, których zadaniem jest przygotowanie absolwenta do pracy w branży szerokorozumianego doradztwa personalnego – jako doradca zawodowy, pracownik działu personalnego, doradca personalny, rekruter, itp.

Doradztwo zawodowe i personalne – zarys programu studiów 

Program na kierunku doradztwo zawodowe i personalne obejmuje szereg zagadnień z dziedzin, takich jak pedagogika, psychologia i socjologia. Znajomość tych zagadnień umożliwia absolwentom studiów zrozumienie zjawisk mających miejsce na rynku pracy oraz ogólnego kontekstu polityki zatrudnienia. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu obejmuje następujące zagadnienia:

 • doradztwo zawodowe – metodyka,
 • diagnostyka w doradztwie zawodowym i personalnym,
 • formy informacji edukacyjno-zawodowej w pracy z klientem,
 • metody pracy z trudnym i wymagającym klientem,
 • coaching – wprowadzenie,
 • komunikacja międzyludzka.

Doradztwo zawodowe i personalne prowadzone przez praktyków, a nie teoretyków.

Sylwetka absolwenta

Osoba, która ukończyła studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne posiada wiedzę i umiejętności:

 • na temat rynku pracy i zachodzących na nim zmian,
 • na temat metod i narzędzi pracy, które umożliwiają prowadzenie doradztwa zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji kandydata,
 • w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii w poradnictwie zawodowym,
 • z zakresu coachingu kariery.

Doradca zawodowy i personalny po ukończeniu studiów dysponuje wiedzą, dzięki której może podjąć się realizacji zadać związanych z wyborem zawodu, zmianą zawodu lub dostosowaniem się do potrzeb i oczekiwań otwartego rynku pracy.

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do prowadzenia doradztwa indywidualnego i grupowego oraz prowadzenia zajęć z zakresu coachingu kariery.

Ścieżka rozwoju zawodowego

Osoba, która ukończy studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne może podjąć zatrudnienie jako:

 • doradca zawodowy w placówkach, takich jak: urzędy pracy, szkoły, agencje pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, ochotnicze hufce pracy,
 • doradca personalny lub specjalista ds. rekrutacji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, a także wszelkiego rodzaju agencjach pośrednictwa pracy,
 • trener, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, w placówkach państwowych oraz firmach prywatnych.

Opłaty za studia

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu