Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Studia I stopnia (licencjat) na kierunku pedagogika specjalna, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka ma za zadanie przekazanie absolwentom wiedzy, praktycznych umiejętności, a także kompetencji społecznych niezbędnych podczas wykonywania zawodów, takich jak pedagog, wychowawca szkolny czy nauczyciel. Zakres kształcenia na studiach realizowanych przez Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa jest zgodny ze standardami kształcenia akademickiego oraz spójny spójne z aktualnymi oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych w zakresie posiadanej przez absolwentów wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.

Kształcenie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka w całości odpowiada misji Uczelni Korczaka realizowanej przez Wydział w mieście Warszawa, która znajduje swój wyraz w wartościach, takich jak równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie, partycypacyjny model edukacji, podmiotowe i indywidualne podejście w rozwoju.

Studia I stopnia specjalność wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka – przygotowanie teoretyczne.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie:

 • bieżących trendów w dziedzinie diagnozy i terapii małego dziecka,
 • prawidłowego rozwoju dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także trudności i sposobów ich przezwyciężania,
 • sposobów wspierania rodziców lub opiekunów dziecka terapeutycznego.

Licencjat specjalność wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka – umiejętności absolwenta.

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętności praktyczne w zakresie:

 • diagnozy i planowania skutecznej terapii oraz programu wspierania dziecka w jego rozwoju,
 • podejmowania i realizacji innowacyjnych zadań edukacyjnych,
 • komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacyjny,
 • diagnozowania osiągnięć dziecka na poziomie rozwojowym i edukacyjnym,
 • planowania, organizacji i realizacji skutecznego procesu terapeutycznego przy jednoczesnym zachowaniu zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka,
 • realizowania zadań zawodowych wynikających z roli pedagoga.

Studia I stopnia specjalność wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka – kompetencje społeczne

Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna posiada określone kompetencje społeczne:

 • umiejętność przejawiania empatii i wrażliwości etycznej, otwartość i refleksyjność, poczucie odpowiedzialności,
 • umiejętność kreowania klimatu, który jest przyjazny rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez odpowiednią współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci terapeutycznych,
 • umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
III rok 2019 - 2020 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu