Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Celem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne ważne w wykonywaniu zawodu pedagoga, wychowawcy, nauczyciela. Treści, metody i formy kształcenia są zgodne ze standardami kształcenia akademickiego oraz spójne z aktualnymi oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych w zakresie wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych.

Kształcenie na kierunku pedagogika specjalna w pełni odpowiada misji Uczelni. Zgodnie z nią proces dydaktyczny i naukowy prowadzony na kierunku Pedagogika specjalna opiera się na wspólnie podzielanych wartościach, do których należą: równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie, partycypacyjny model edukacji, podmiotowe i indywidualne podejście w rozwoju.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • aktualnych trendów w zakresie diagnozy i terapii małego dziecka
 • prawidłowości rozwoju dziecka,  jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz trudności i sposobów ich przezwyciężania
 • sposobów wspierania rodziny małego dziecka

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania oraz zaplanowania efektywnej terapii i programu wspierania dziecka w rozwoju
 • podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych
 • komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacyjny

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • przejawiania empatii, wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności i poczucia odpowiedzialności
 • tworzenia klimatu przyjaznego rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez współpracę z rodziną
 • systematycznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • świadomego i skutecznego planowania, organizowania i realizowania procesu terapeutycznego, z uwzględnieniem zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka
 • realizowania zadań zawodowych wynikających z roli pedagoga

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
III rok 2019 - 2020 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu