Oligofrenopedagogika

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Studia z pedagogiki specjalnej mają sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom współczesności. W trakcie kształcenia student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji oraz nauk pokrewnych. Zajęcia praktyczne i warsztatowe – prowadzone w warunkach zbliżonych do przyszłego wykonywania zawodu – przygotują do samodzielnego poruszania się w meandrach problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz do ich rozwiązywania przy użyciu odpowiednich metod i środków.

Umiejętności i kompetencje uzyskiwane na kierunku

Kierunek pedagogika specjalna to jedyny kierunek przygotowujący do rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na wszystkich stopniach niepełnosprawności. Absolwenci kierunku pedagogika specjalna uzyskują wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych i możliwości ich zaspokajania. Realizują się w terapii, wspomaganiu rozwoju małego dziecka, rehabilitacji defektów rozwojowych, doradztwa zawodowego i wsparcia w dorosłości. Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki specjalnej absolwenci kierunku obejmują opieką i wsparciem osoby niepełnosprawne na wszystkich etapach życia, począwszy od urodzenia po późną starość. Absolwenci kierunku posiadają również wiedzę i umiejętności doradztwa rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych oraz dla osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz innymi specjalistami nieposiadającymi kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej.

Specjalność: Oligofrenopedagogika

Celem kształcenia na specjalności oligofrenopedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w specjalnych placówkach edukacyjno-wychowawczych oraz do pracy w placówkach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi w roli nauczyciela wspomagającego.

Ponadto celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy rewalidacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku otrzymuje kwalifikacje i dyplom w dyscyplinie pedagogika specjalna. W szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku pedagogika specjalna, otrzymanie kwalifikacji nauczycielskich do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kwalifikacji z terapii pedagogicznej dzieci niepełnosprawnych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
III rok 2019 - 2020 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu