Logopedia

Studia z pedagogiki specjalnej mają sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom współczesności. W trakcie kształcenia student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji oraz logopedii. Zajęcia praktyczne i warsztatowe – prowadzone w warunkach zbliżonych do przyszłego wykonywania zawodu – przygotują do samodzielnego poruszania się w meandrach problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz do ich rozwiązywania przy użyciu odpowiednich metod i środków.

Umiejętności i kompetencje uzyskiwane na kierunku i specjalności

Kierunek pedagogika specjalna to jedyny kierunek przygotowujący do rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na wszystkich stopniach niepełnosprawności.

Ponadto na specjalności logopedia student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 • pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny i językoznawstwa,
 • diagnozy i terapii logopedycznej,
 • wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
 • konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
 • metodyki pracy logopedy,
 • organizacji warsztatu,
 • doboru pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
 • zasad pracy z osobami po udarach mózgowych, z zaburzeniami słuchu, z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • komunikacji osób z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami, np. zespołem Downa.

Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk: w poradniach logopedycznych, w oddziałach szpitalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji.

Specjalność: Logopedia

Celem kształcenia na specjalności logopedia jest przygotowanie pedagogów do pracy rewalidacyjnej w placówkach edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych oraz do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku otrzymuje kwalifikacje i dyplom w dyscyplinie pedagogika specjalna. W szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku pedagogika specjalna, otrzymanie kwalifikacji nauczycielskich do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnych kwalifikacji logopedycznych wymaganych przez Polski Związek Logopedów (min. 600 godzin przedmiotów logopedycznych i min. 90 godzin praktyk logopedycznych).

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze logopedy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji językowej. Absolwent może podjąć pracę w gabinetach logopedycznych: w szpitalu, przychodni zdrowia, warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych oraz w placówkach oświatowych: szkole, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Absolwent może założyć i prowadzić również własny gabinet logopedyczny i prowadzić w nim diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, może prowadzić zajęcia dla osób pracujących w mediach.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
III rok 2019 - 2020 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Wymagania dodatkowe

 • audiogram (prawidłowe badanie słuchu),
 • zaświadczenie od lekarza laryngologa o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzenie tzw. warunków twarzowo-zgryzowych oraz komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów).

Absolwent studiów kierunku pedagogika specjalna I stopnia może podjąć studia na II stopniu kierunkach pedagogika specjalna, pedagogika i na wszystkich innych kierunkach, których wymogi rekrutacyjne spełnia, również prowadzonych metodą kształcenia na odległość (e-learning).

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu