Pedagogika specjalna

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna to studia, których przedmiotem jest profesjonalna opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z dysfunkcjami. Wśród beneficjentów ośrodków i poradni oferujących pomoc specjalną wskazać można osoby mniej sprawne oraz niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz przyczyny wystąpienia dysfunkcji.

Pedagogika specjalna jako dziedzina nauki korzysta z bogatego dorobku nauk społecznych i humanistycznych, a także z dorobku nauk medycznych oraz nauk skoncentrowanych na kulturze fizycznej.

Pedagogika specjalna – studia I stopnia (licencjat)

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika specjalna stają przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie pomocy i wsparcia najsłabszym jednostkom borykającym się z problemem niepełnosprawności, tak wrodzonej, jak i nabytej. Aby sprostać tym wymaganiom absolwenci Wydziału Uczelni Korczaka w mieście Warszawa w trakcie kształcenia zdobywają gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie: pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji, a także nauk pokrewnych. Uzupełnieniem programu nauczania w ramach studiów I stopnia są zajęcia praktyczne i warsztatowe, a także praktyki zawodowe realizowane w wybranych placówkach na terenie miasta Warszawa, w ramach których studenci zdobywają praktyczne umiejętności do samodzielnego radzenia sobie z problemami edukacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi.

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna to jedyny kierunek studiów przygotowujący absolwentów do pracy – zarówno w zakresie rehabilitacji, jak i edukacji – z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie niezależnie od wieku oraz stopnia niepełnosprawności.

Tytuł zawodowy

Ukończywszy studia I stopnia (licencjat) na kierunku pedagogika specjalna absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie dyplomu jest równoznaczne z osiągnięciem przez absolwenta efektów kształcenia założonych dla wybranego kierunku studiów licencjackich. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie niezależnie od ich wieku oraz stwierdzonego stopnia niepełnosprawności.

Perspektywy zawodowe

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela lub terapeuty w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych (szkołach, przedszkolach), poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w ośrodkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej i organizujących turnusy rehabilitacyjne.

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna – specjalności

W ramach studiów I stopnia (licencjat) na kierunku pedagogika specjalna prowadzonych na Wydziale Uczelni Korczaka w mieście Warszawa oferujemy trzy specjalności:

Kształcenie w ramach wszystkich specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna odpowiada standardom kształcenia akademickiego i jest spójne z aktualnymi oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych co do wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, jakie powinny cechować absolwenta studiów danego kierunku.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Uczelni Korczaka w mieście Warszawa.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu