Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Niestacjonarne studia magisterskie na kierunku planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej

Prowadzone przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa niestacjonarne studia II stopnia na kierunku planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej są dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji pracownika socjalnego. Praca socjalna to profesja, której celem jest realizacja działań zmierzających do rozwiązania współczesnych problemów społecznych, takich jak bezrobocie, rola seniora w rodzinie, ochrona rodzinny, pomoc postpenitencjarna oraz wiele innych. W ramach kształcenia słuchacze uzyskują umiejętności, które pozwalają na prowadzenie aktywnej pracy socjalnej oraz zapewnianie wsparcia społecznego osobom, które tego wymagają. Dodatkowo studia na kierunku planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności, które to umiejętności są niezbędne w procesie planowania i koordynowania usług pomocy społecznej, a także do diagnozowania potrzeb społecznych oraz planowania sposobu ich zaspakajania.

Studia magisterskie II stopnia na wybranym kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Gwarantują zdobycie wiedzy z zakresu nauk, takich jak: praca socjalna, nauki psychologiczno-pedagogiczne, socjologiczno-prawne, biomedyczne i ekonomiczne. Dzięki temu studia umożliwiają poznanie i zrozumienie człowieka w ujęciu holistycznym, a także zrozumienia jego relacji ze środowiskiem. Proponowany kierunek studiów jest również źródłem wiedzy pozwalającej na poznanie sposobu funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny oraz jednostki.

Kształcenie na odległość – innowacyjna formuła studiów

Niestacjonarne studia II stopnia realizowane są przy wykorzystaniu formuły KnO (kształcenie na odległość). Kształcenie na odległość to innowacyjna formuła nauczania umożliwiająca odbywanie wybranych zajęć za pośrednictwem platformy e-learningowej. W ramach proponowanego kierunku online realizowane są zajęcia teoretyczne.

Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów:

 • diagnoza zjawisk z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej,
 • projektowanie rozwiązań złożonych problemów w praktyce pracy socjalnej,
 • badanie zapotrzebowania na określone usługi społeczne,
 • kształtowanie polityki public relations i media relations podmiotów pracy socjalnej i polityki społecznej,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w zakresie realizowanych zadań z dziedziny pracy socjalnej oraz pokrewnych działań o charakterze pomocowym,
 • samodzielnego planowania, projektowania i świadczenia usług społecznych,
 • stosowania narzędzi oceny i weryfikacji działalności w zakresie świadczenia usług społecznych.

Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej – wybrane przedmioty

 • Praca socjalna
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Metodologia i metody badań społecznych
 • System prawny pomocy społecznej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Diagnostyka środowiska społecznego
 • Planowanie i projektowanie usług społecznych

Kwalifikacje absolwenta

Studia magisterskie kończy uzyskanie tytułu magistra oraz przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji zawodowych, które umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Praca socjalna – perspektywy zawodowe

Niestacjonarne studia II stopnia prowadzone przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa przygotowują do pracy w szerokorozumianym systemie pomocy społecznej. Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, takich jak:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Centra Usług Socjalnych,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej

oraz innych.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej absolwent może podjąć pracę jako pracownik socjalny w instytucjach i placówkach opiekuńczych ukierunkowanych na pracę z różnymi grupami odbiorców, a także placówkach pomagających osobom uzależnionym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym, takich jak: ośrodki adaptacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, hospicja, poradnie, ośrodki odwykowe czy środowiskowe domy samopomocy. Absolwenci naszych studiów znajdują także zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, które działaj w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Studia magisterskie – kontynuacja nauki

Niestacjonarne studia magisterskie realizowane w formule KnO na kierunku praca socjalna specjalność planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej wieńczy uzyskanie tytułu zawodowego magistra. To umożliwia absolwentowi podjęcie studiów III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz różnorodnych studiach podyplomowych – specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w szkoleniu specjalizacyjnym przeznaczonym dla organizatorów pomocy społecznej.

Wszystkie powyższe formy kształcenia, z wyłączeniem studiów III stopnia są dostępne w ofercie edukacyjnej Uczelni Korczaka Oddział Warszawa.

Opłaty

    2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 3 950 zł 2 010 zł 1 015 zł 410 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu