Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna

Realizowane w ramach oferty dydaktycznej Uczelni Korczaka Oddział Warszawa niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie na kierunku organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna są skierowane do słuchaczy zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii, a także z dziedziny praca socjalna. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia roli pracownika socjalnego, jak również organizatora społeczności lokalnych i animatora społecznego. Oferowane studia II stopnia przygotowują słuchaczy do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, poprzez realizację programu studiów obejmującego problematykę społeczną oraz metody jej badań. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką, rodziną oraz grupą, a także społecznością lokalną.

Praktyczne studia II stopnia realizowane w systemie KnO (kształcenie na odległość)

Kształcenie na odległość (KnO) to formuła, w ramach której słuchacze odbywają zajęcia za pośrednictwem platformy e-learningowej. W przypadku przedmiotowego kierunku część zajęć teoretycznych realizowana jest w systemie kształcenie na odległość.

Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna – wiedza i umiejętności, które zdobędziesz w trakcie studiów:

 • organizacja działań w obrębie jednostek samorządu terytorialnego,
 • uruchamianie inicjatyw społecznych w oparciu o działania lokalnych liderów,
 • prowadzenie działań zakresu szerokorozumianej animacji społecznej i kulturalnej,
 • metodologia przygotowań i realizacji projektów społeczno-kulturalnych,
 • kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów społeczno-kulturalnych,
 • prowadzenie zajęć z różnymi grupami odbiorców,
 • organizacja i prowadzenie grup wsparcia,
 • efektywne wykorzystanie metod i technik nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami w obrębie środowisk lokalnych.

Studia niestacjonarne Oddział Warszawa – wybrane przedmioty

 • Wstęp do socjologii
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia i elementy psychopatologii
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Podstawy prawne pracy socjalnej
 • Elementy organizacji i zarządzania
 • Polityka społeczna
 • Mediacje i negocjacje
 • Praca socjalna

Organizowanie społeczności lokalnej i Animacja społeczno-kulturalna – kwalifikacje

Ukończywszy niestacjonarne studia II stopnia na wybranym kierunku absolwent uzyskuje tytuł magistra oraz kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia w zawodzie pracownika socjalnego.

Perspektywy zawodowe absolwenta

Studia oferowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w różnego rodzaju jednostkach pomocy społecznej, takich jak m.in.: powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej czy placówkach specjalistycznego poradnictwa. Absolwent studiów może podjąć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się rewitalizacją oraz animacją społeczności lokalnych, a także ośrodkach działających w obszarze integracji społecznej i placówkach kulturalno-oświatowych.

Opłaty

    2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 3 950 zł 2 010 zł 1 015 zł 410 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu