Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Uczelnia Korczaka Wydział Warszawa oferuje zaoczne studia magisterskie uzupełniające realizowane za pośrednictwem narzędzi, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Ofertę studiów kierujemy przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem niezbędnych kwalifikacji do wykonywania pracy w zawodzie pedagog w zakresie działań probacyjnych w środowisku lokalnym.

Specjalność pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną przygotowuje absolwentów do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej w ramach obszaru nauk społecznych.

Nowoczesne metody kształcenia - e-learning i kształcenie na odległość

Studia magisterskie na Uczelni Korczaka Wydział Warszawa to studia praktyczne, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość. Wprowadzenie tych narzędzi umożliwia studentom realizację części programu nauczania za pośrednictwem platformy e-learningowej, która pozwala na naukę bez wychodzenia z domu.

Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną – wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną pozwalają studentom zdobywać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

 • diagnozy potrzeb społecznych,
 • efektywnej organizacji pracy środowiskowej,
 • rozwiązywania problemów społecznych,
 • podejmowania współpracy z różnorodnymi podmiotami społecznymi,
 • realizacji prac o charakterze probacyjnym w wybranym środowisku,
 • planowania i realizacji pracy terapeutycznej z osobami dozorowanymi, które zostały objęte probacją,
 • skutecznego organizowania działań terapeutycznych w środowisku lokalnym.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach programu nauczania:

 • probacja – ujęcie filozoficzne,
 • warsztat pracy kuratora,
 • profilaktyka społeczna i środowiskowa – metodyka,
 • organizacja społeczności lokalnych,
 • edukacja inkluzyjna.

Kwalifikacje absolwenta

Kończąc uzupełniające studia zaoczne magisterskie absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do podjęcia pracy na stanowisku pedagoga specjalizującego się w zakresie pedagogiki środowiskowej i terapii probacyjnej.

Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną – perspektywy zawodowe absolwenta

Po ukończeniu studiów na Uczelni Korczaka Wydział Warszawa absolwent może podjąć pracę w zawodzie pedagog. Niestacjonarne studia II stopnia uprawniają do pracy w placówkach resortu bezpieczeństwa oraz placówkach związanych z problemem patologii społecznej. Absolwent może zostać zatrudniony przez policję, straż graniczną, straż pożarną, straż miejską, a także znaleźć zatrudnienie w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym oraz innej placówce resocjalizacyjnej.

Co po studiach II stopnia? – Możliwości kontynuacji nauki

Ukończywszy studia II stopnia na kierunku pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną może podjąć studia III stopnia, a także skorzystać z innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, takich jak kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
II rok 2018 - 2019 4 550 zł 2 315 zł 1 170 zł 470 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu