Pedagogika resocjalizacyjna

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna

Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa oferuje zaoczne studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, realizowane przy wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Naszą ofertę dydaktyczną kierujemy do osób zainteresowanych nabyciem lub rozszerzeniem wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach otwartych i zamkniętych. Nasze studia zaoczne to także rozwiązanie dla osób zainteresowanych realizacją zadań z obszaru resocjalizacji oraz osób przygotowujących się do podjęcia pracy w zawodzie kuratora. Studia II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna skierowane są także do pracowników policji oraz innych służb mundurowych i osób przygotowujących się do podjęcia pracy w służbach mundurowych, które mają realizować zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości, a także demoralizacji nieletnich. Z oferty edukacyjnej skorzystać mogą również osoby pracujące w prewencji, których zadaniem jest przeciwdziałanie różnorodnym zjawiskom patologii społecznej.

Z oferty studiów niestacjonarnych skorzystać mogą również osoby odpowiedzialne za różne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnym metod kształcenia

Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce oferuje niestacjonarne studia II stopnia z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, w ramach których część zajęć teoretycznych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi, takich jak e-learning i kształcenie na odległość. Dzięki temu studenci mogą realizować część programu dydaktycznego bez wychodzenia z domu.

Studia zaoczne na kierunku pedagogika resocjalizacyjna pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznych sposobów diagnozowania wszelkich przejawów i objawów niedostosowania społecznego jednostki, a także powodów jej wadliwego funkcjonowania w grupie społecznej,
 • kreatywnego, a zarazem profesjonalnego planowania, organizacji oraz wdrażania indywidualnych działań o charakterze resocjalizacyjnym w placówkach dla nieletnich, młodocianych i dorosłych o różnym stopniu izolacji, a także w środowisku otwartym,
 • podejmowania efektywnych działań z dziedzin, takich jak profilaktyka społeczna, prewencja, interwencja i resocjalizacja,
 • kompetencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe,
 • podstaw bezpieczeństwa narodowego.

Zaoczne studia magisterskie - wybrane przedmioty:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z metodyką
 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne
 • Praca metodą streetworkingu
 • Administrowanie systemami bezpieczeństwa
 • Ochrona osób i mienia
 • Taktyka i techniki interwencji

Absolwenci studiów – kwalifikacje

Jako studia magisterskie uzupełniające studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna uzupełniają kompetencje w zakresie dziedzin, takich jak: praca resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, organizacja i planowanie działań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Perspektywy zawodowe

Ukończywszy niestacjonarne studia II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Uczelni Korczaka w mieście Warszawa absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku wychowawcy w zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, a także ośrodkach szkoleniowo-wychowawczych, placówkach kierujących swoją ofertę do osób niedostosowanych społecznie. Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej mogą również podjąć zatrudnienie w świetlicach środowiskowych i różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, które niosą pomoc jednostkom zagrożonym zjawiskiem wykluczenia społecznego i patologii społecznej.

Absolwent studiów II stopnia może również podjąć zatrudnienie w placówkach systemu penitencjarnego, służbach mundurowych, w ośrodkach profilaktyki oraz terapii uzależnień, a także młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i placówkach, takich jak schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki wsparcia dla rodzin i ofiar przemocy oraz innych placówkach typu zamkniętego i otwartego realizujących zadania z obszaru resocjalizacji i prewencji.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł również podjąć pracę związaną z planowaniem i organizacją działań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Kontynuacja nauki

Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra, który upoważnia do podjęcia nauki na studiach III stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej może również starać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na studiach II stopnia oraz innych typach doskonalenia zawodowego wymagających posiadania tytułu magistra.

Wszystkie powyższe formy kształcenia, z wyłączeniem studiów III stopnia, są dostępne na Wydziale Uczelni Korczaka w mieście Warszawa.

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 150 zł 2 110 zł 1 065 zł 430 zł
II rok 2018 - 2019 4 300 zł 2 190 zł 1 105 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

    opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 II stopnia 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu