Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej

Niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej

Uczelnia Korczaka Wydział Warszawa posiada w swojej ofercie edukacyjnej zaoczne studia II stopnia realizowane przy wykorzystaniu innowacyjnych technik i narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość (KnO).

Studia zaoczne na wybranym kierunku kierujemy przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia zainteresowanych nabyciem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pedagoga, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w zakresie profilaktyki i prewencji kryminalnej.

Absolwenci powyższych studiów otrzymują merytoryczne i praktyczne przygotowanie do realizowania działań z zakresu pedagogiki i nauk społecznych.

E-learning i kształcenie na odległość – nowość na Uczelni Korczaka Wydział Warszawa

Jako jedna z pierwszych uczelni w kraju wprowadziliśmy kształcenie na odległość, w ramach którego studenci mogą odbyć część zajęć teoretycznych poprzez platformę typu e-learning bez konieczności wychodzenia z domu. Dodatkową zaletą studiów II stopnia prowadzonych na Uczelni Korczaka jest fakt, iż zajęcia są prowadzone przez praktyków, a nie teoretyków.

W ramach realizowanego programu nauczania student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinach, takich jak:

 • skuteczne diagnozowanie zagrożeń społecznych,
 • planowanie i organizacja pracy profilaktycznej,
 • współpraca z wybranymi podmiotami społecznymi w zakresie profilaktyki zagrożeń,
 • realizacja działań z zakresu pracy profilaktycznej w wybranych środowiskach i instytucjach,
 • realizacja działań z zakresu pracy terapeutycznej z osobami objętymi probacją,
 • organizacji i realizacji działań terapeutycznych w różnych środowiskach lokalnych,
 • prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla różnych grup.

Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej – wybrane przedmioty

  • psychologia niedostosowania społecznego
  • metodyka pracy pedagoga szkolnego
  • warsztat pracy kuratora
  • filozofia probacji
  • profilaktyka społeczna
  • fenomenologia przestępczości
  • readaptacja i reintegracja społeczna

Pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej – kwalifikacje absolwenta

Niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie upoważniają absolwenta do pracy jako pedagog, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i prewencji kryminalnej.

Perspektywy zawodowe

Ukończywszy studia magisterskie z zakresu pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające podjęcie przez niego pracy w zawodzie pedagog, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i prewencji kryminalnej. W konsekwencji absolwent powyższego kierunku może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalizacyjnych, placówkach interwencyjnych, placówkach kurateli sądowej, a także placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Dodatkowo absolwent może starać się o zatrudnienie w rodzinnych ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, a także świetlicach środowiskowych i szkołach.

Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów II stopnia

Osoba, która ukończyła zaoczne studia II stopnia w Uczelni Korczaka Wydział Warszawa uzyskuje tytuł magistra, który upoważnia ja do podjęcia studiów III stopnia, jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez inne formy kształcenia – kursy, szkolenia, studia podyplomowe.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
II rok 2018 - 2019 4 550 zł 2 315 zł 1 170 zł 470 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu