Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku pedagogika kryminologiczno-sądowa

Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa oferuje zaoczne studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika kryminologiczno-sądowa. Program studiów jest realizowany przy wsparciu innowacyjnych narzędzi, takich jak platforma e-learning oraz kształcenie na odległość.

Studia zaoczne skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych podczas wykonywania zawodu pedagoga w zakresie zagrożeń kryminalnych. Absolwenci studiów przygotowywani są również do prowadzenia praktycznej działalności pedagogicznej w zakresie zagrożeń kryminalnych.

E-learning i kształcenie na odległość – nowoczesne metody kształcenia w ramach studiów o profilu praktycznym.

Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa jako jedna z nielicznych uczelni w kraju oferuje edukację realizowaną poprzez e-learning oraz kształcenie na odległość, dzięki czemu studenci mogą zdobywać wiedzę teoretyczną bez wychodzenia z domu.

Pedagogika kryminologiczno-sądowa pozwala na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • diagnozy zagrożeń i zjawisk kryminalnych,
 • planowania, a także organizacji pracy w zakresie przeciwdziałania przestępczości,
 • współpracy z różnorodnymi podmiotami społecznymi,
 • prowadzenia prac terenowych o charakterze kryminalistycznym,
 • analizy ewentualnych zagrożeń i planowania działań operacyjnych,
 • realizacji diagnostyki śledczej,
 • działań zmierzających do przeciwdziałania cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

Studia magisterskie – wybrane przedmioty:

 • psychiatria sądowa
 • psychologia sądowa
 • fenomenologia przestępczości
 • profilaktyka kryminologiczna
 • techniki kryminalistyczne
 • metodyka pracy kryminologa

Pedagogika kryminologiczno-sądowa – kwalifikacje absolwenta

Ukończywszy studia zaoczne student uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do podjęcia pracy na stanowisku pedagoga o specjalności pedagogika kryminologiczno-sądowa.

Absolwenci studiów II stopnia – perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów oferowanych przez Wydział Uczelni Korczaka Warszawa są uprawnieni do podjęcia pracy na stanowisku pedagoga w placówkach, takich jak placówki resortu bezpieczeństwa, a także inne placówki związane ze zjawiskami patologii społecznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w policji, straży granicznej, straży pożarnej i straży miejskiej, a także w zakładach poprawczych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych.

Kontynuacja nauki

Ukończywszy studia II stopnia na kierunku pedagogika kryminologiczno-sądowa absolwent uzyskuje tytuł magistra. Uzyskanie tytułu magistra umożliwia podjęcie studiów III stopnia, a także podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 150 zł 2 110 zł 1 065 zł 430 zł
II rok 2018 - 2019 4 300 zł 2 190 zł 1 105 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

 

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu