Doradztwo zawodowe i personalne

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne

Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa oferuje zaoczne studia magisterskie, których celem jest przygotowanie studentów do podjęcia zatrudnienia w branży doradztwa personalnego. Absolwenci kierunku mogą rozpocząć pracę jako doradcy zawodowi, pracownicy działów personalnych, doradcy w działach personalnych i rekruterzy.

Zaoczne studia magisterskie na kierunku doradztwo zawodowe i personalne – zarys programu studiów

Program nauczania na kierunku doradztwo zawodowe i personalne obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z pedagogiki, psychologii i socjologii. Znajomość tych zagadnień daje absolwentowi studiów możliwość zrozumienia zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz ogólnego kontekstu polityki zatrudnienia.

W aspekcie teoretycznym i praktycznym zaoczne studia magisterskie obejmują:

 • metodykę doradztwa zawodowego,
 • diagnostykę w doradztwie zawodowym i personalnym,
 • wykorzystanie from informacji edukacyjno-zawodowej do pracy z klientem,
 • wprowadzenie do coachingu,
 • zagadnienia z zakresu komunikacji międzyludzkiej.
 • E-learning i kształcenie na odległość – nowoczesne formy nauczania

  Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa jako jedna z nielicznych uczelni w kraju oferuje nowoczesne narzędzia kształcenia, takie jak e-learning i kształcenie na odległość. Wykorzystanie tych form kształcenia umożliwia studentom realizację części programu nauczania bez konieczności wychodzenia z domu. Wszystkie zajęcia w ramach oferowanego kierunku studiów realizowane są przez praktyków, a nie teoretyków.

  Doradztwo zawodowe i personalne – sylwetka absolwenta

  Ukończywszy zaoczne studia magisterskie absolwent kierunku doradztwo zawodowe i personalne posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

 • znajomości rynku pracy i zachodzących na nim zmian,
 • metod i narzędzi pracy umożliwiających prowadzenie doradztwa zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji kandydata,
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii w poradnictwie zawodowym,
 • coachingu kariery.
 • Absolwent studiów II stopnia dysponuje wiedzą, która umożliwia realizację zadań związanych z wyborem lub zmianą zawodu lub dostosowaniem się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań otwartego rynku pracy.

  Ukończenie studiów przygotowuje absolwentów do prowadzenia doradztwa indywidualnego i grupowego, a także do prowadzenia zajęć z zakresu coachingu kariery.

  Niestacjonarne studia II stopnia – ścieżka rozwoju zawodowego absolwenta

  Absolwent studiów na kierunku doradztwo zawodowe i personalne jest przygotowany do pracy w charakterze:

   - doradcy zawodowego w placówkach, takich jak urzędy pracy, szkoły, agencje pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego czy ochotnicze hufce pracy, - doradcy personalnego lub specjalisty ds. rekrutacji w przedsiębiorstwach niezależnie od ich rozmiaru, a także agencjach pośrednictwa pracy, - trenera lub specjalisty ds. szkolenia i rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwach prywatnych oraz placówkach państwowych.

  Opłaty za studia

    opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
  I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
  II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
  III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

  Opłata rejestracyjna - 102 zł

  Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu