ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

KS. PROF. DR HAB. ANDRZEJ RYSZARD GRETKOWSKI

Kierownik Katedry Pedagogki i Pedagogiki Specjalnej

WYKSZTAŁCENIE

 • magister teologii praktycznej (1978);
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2000);
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk psychologicznych (2005);
 • profesor nauk humanistycznych w zakresie: praca socjalna (2010).

SPECJALIZACJA

 • psychologia;
 • psychoonkologia;
 • teologia praktyczna;
 • praca socjalna.

ZAINTERSOWANIA NAUKOWE

Człowiek chory, cierpiący, umierający, niepełnosprawny, jesieni życia; opieka paliatywno-hospicyjna; historia diecezji płockiej (działalność charytatywno-społeczna); biogram Janusza Korczaka.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

 • Członek:
 • Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (2007 - nadal).
 • Pogotowia Psychoonkologicznego (2008 - nadal).
 • Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (2010 - nadal).
 • Towarzystwa Naukowego Płockiego (2011 - nadal).
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (2012 - nadal).

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Prodziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001-2006).
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2004-2014).
 • Kierownik Poradnictwa Psychologiczno-Paliatywnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (2005 - nadal).
 • Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (2005-2010).
  • Kierownik Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego „Pomocna Dłoń” przy Instytucie Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (2008-2010).
  • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (2009-2010).
  • Kurator Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Stalowej Woli (2009-2010).
  • Opiekun Podyplomowych Studiów KUL Jana Pawła Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, specjalizacja: praca socjalna, pedagogika specjalna (2009-2010).
  • Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Wolontariatu „PoMoc” przy Instytucie Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (2010-2014).
  • Prorektor ds. Nauki i Rozwoju w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2010-2012).
  • Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Nauki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2014-2016).
  • Założyciel i opiekun Koła Naukowego Wolontariatu „PoMoc” przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2010-2014).
  • Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2011-2013).
  • Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2013-2015).
  • Członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2013-2015).
  • Członek Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2013 - nadal).
  • Kierownik Katedry Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2014 - nadal).
  • Przewodniczący Zespołu Komisji Etycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku (2014 - nadal).
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (2014-2015).
  • Członek Komisji Konkursowej na najlepszą pracę magisterską w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (2014-nadal).
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Kadry Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2014 - nadal).

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY I PROGRAMY

 • AUTOR:
  • KARTY psychologicznej obserwacji pacjenta chorego na nowotwór, Szpital Miejski w Żurominie, woj. mazowieckie (1999).
  • Głównych form działalności Szpitalnego Poradnictwa Psychologiczno-Psychoterapeutycznego i Paliatywno-Pastoralnego, Szpital Miejski w Żurominie, woj. mazowieckie (1999).
  • Programów dla studiów podyplomowych:

           - Menedżer Służby Zdrowia

           - Opieka Paliatywno-Hospicyjna

           - Organizacja Pomocy Społecznej

           - Zarządzanie kryzysem - pierwsza pomoc emocjonalna. Szkoła

             trenerów

oraz

 • trzech programów: Wychowanie do życia w rodzinie. Programy własne, Płock 2005.
 • Członek i uczestnik w realizacji projektu nt. Od patriotyzmu wczoraj do patriotyzmu jutra realizowanego przez Akademię Polonijną w Częstochowie i Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii (2007).
 • Członek i uczestnik Grantu GAPF 2013
 • Członek i uczestnik Grantu GAPF 2013
 • Udział w projekcie międzynarodowym nt.: Digitally an Culturally Cool” realizowanym w ramach programu ERASMUS (2014 r.)
 • Udział w realizacji projektu uzyskania zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Polsce Dotyczącej prowadzenia w SWPW szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Prowadzenie zajęć oraz członek komisji egzaminacyjnej, Warszawa 2014.
 • Członek i uczestnik Grantu: GAPF 2015
 • Kierownik Międzyuczelnianego Grantu pt. DZIECKO w przestrzeni życia organizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa-Płock 2015/16 (2016).
 • Członek i uczestnik Grantu Naukowo-Badawczego nt. Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015, organizowanego przez Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego 1 lutego 2015 – 31 marca 2016 rok (2016).

Z DOROBKU NAUKOWEGO

POZYCJE ZWARTE – KSIĄŻKI (20), w tym:

 • Katolicyzm społeczny na przykładzie działalności charytatywno- społecznej w diecezji płockiej w I połowie XX wieku. Zagadnienia wybrane, Płock 2001, ss. 283.
 • Dobroczynno-społeczna działalność Zgromadzenia Sióstr oraz Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na terenie diecezji płockiej w latach 1727-2000, Płock 2002, ss. 360.
 • Dłonie pełne dobra. Społeczno-charytatywna działalność zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji płockiej w I połowie XX wieku, Płock 2002, ss. 129.
 • Z dziejów Parafii i Kościoła św. Jana Chrzciciela w Bielsku, Płock 2002, ss. 137.
 • Panie, usłysz modlitwę moją. Modlitewnik człowieka chorego i w strapieniu, Płock 2003, ss. 446.
 • Ból i cierpienie, Płock 2003, wyd. I, ss. 372.
 • Ból i cierpienie. Studium pedagogiczno-psychologiczno-pastoralne choroby nowotworowej, Płock 2004, wyd. II, poszerzone i poprawione, ss. 362.
 • Misterium bólu, cierpienia i śmierci, Płock 2006, ss. 458.
 • Błogosławiony Biskup Leon Wetmański (1886-1941), Płock 2007, ss. 508.
 • Dziękczynienie składane Bogu. 25-lecie Parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku, Płock 2007, ss. 104.
 • Nowotwór to jeszcze nie wyrok. Wybrane zagadnienia z psychoonkologii, Płock 2008, ss. 405.
 • Nowotwór to jeszcze nie wyrok. Wybrane zagadnienia z psychoonkologii,
 • Bądź uwielbiony, Panie. Z dziejów Parafii Świętego Stanisława Kostki w Ostrowitem, Płock 2009, ss. 72.
 • Nowotwór to jeszcze nie wyrok. Wybrane zagadnienia z psychoonkologii,
 • Żurawińska Pani, Płock 2010, ss. 22.
 • Jesień życia abc pomocy psychogerontologicznej, Płock 2011, ss. 284.
 • Modlitewnik na czas choroby i cierpienia, Kraków 2012, ss. 112.
 • Jesień życia abc pomocy psychogerontologicznej,
 • Trudne pytania - Trudne odpowiedzi Wybrane zagadnienia z poradnictwa psychoonkologii i medycyny paliatywnej, Płock 2015, ss. 522.
 • Trudne pytania - Trudne odpowiedzi Wybrane zagadnienia z poradnictwa psychoonkologii i medycyny paliatywnej, wyd. II, Wydavatel’stvo Katolíckej univerzity w Ružomberku VERBUM, Ružomberk 2015, ss. 470.
 • Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku, Płock 2016, ss. 56.

WSPÓŁAUTORSTWO oraz REDAKCJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH (23), w tym:

 • A.T. Malinowska, A. Gretkowski ks. (współautorstwo), Matka Joanna Józefa Hałacińska. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa 1867-1943, Wyd. WN NOVUM, Płock 2003, ss. 546.
 • E. Decker, A. Gretkowski ks. (współautorstwo), Opowiem Ci historię o Ojczyźnie, Płock 2006, ss. 226.
 • E. Decker, A. Gretkowski ks. (współautorstwo), Opowiem Ci historię o Bogu, Wyd. WN NOVUM, Płock 2006, ss. 100.
 • E. Decker, A. Gretkowski ks. (współautorstwo),  Opowiem Ci historię o Tobie, Wyd. WN NOVUM,  Płock 2006, ss. 23.
 • Caldwell Taylor (redakcja i konsultacja), Nasz kochany lekarz, Płock-Toronto 2006 (redakcja).
 • T. Zbyrad, A. Gretkowski ks. (współautorstwo), Zjawisko wypalenia wśród duchowieństwa na przykładzie badań w diecezji płockiej, Stalowa Wola 2009, ss. 90.
 •  Gretkowski A. ks., Wychowanie do życia w rodzinie. Programy własne (publikacja oraz współautorstwo rozdziałów):

-          Program „Wychowanie do życia w rodzinie” dla klas V i VI szkoły podstawowej, s. 15-65.

-          Program „Wychowanie do życia w rodzinie” dla klas I – III gimnazjum, s. 65-123.

-          Program „Wychowanie do życia w rodzinie” dla szkół ponadgimnazjalnych, s. 123-175, Płock 2005.

-          Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka, Stalowa Wola-Sandomierz 2008.

 • I. Kurlak, A. Gretkowski ks. (redakcja), Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 343.
 • A. Gretkowski ks., D. Garbarz (redakcja), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009,  ss. 279.
 • A. Gretkowski ks.,  M. Wolicki ks., B. Wolny, Wł. Pańczyk (redakcja),  Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, Stalowa Wola 2009, ss. 218.
 • E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski ks. (redakcja), Edukacja zdrowotna w szkole, wyd. III rozszerzone o realizację edukacji zdrowotnej według nowej „Podstawy programowej”, Stalowa Wola 2010, ss. 288.
 • A. Gretkowski ks., I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny (redakcja), Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, cz. II, Stalowa Wola-Tarnów 2010, ss. 472.
 • E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski ks. (redakcja), Edukacja zdrowotna w nowej „Podstawie programowej”. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, Stalowa Wola-Tarnów 2010, ss. 306.
 • E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski ks., P. Juśko P. (redakcja), Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć, Tarnów 2010, ss. 304.
 • A. Gretkowski ks. (redakcja), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyd. WN NOVUM, Płock 2011,  ss. 274.
 • A. Gretkowski ks., A. Novotna, T. Jablonsky, Zb. Kruszewski, (redakcja), Rodzina dysfunkcyjna. Analiza wybranych problemów (Dysfunctional family The analysis of selected issues), Rużomberok 2012, ss. 251.
 • Gretkowski A. ks., Frąckowiak A., Wolny B., Juśko E., Kruszewski Zb. (redakcja), Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy (Chronically ill child and his family. Methods and forms of assistance), Płock - Stalowa Wola 2012, ss. 331.
 • A. Gretkowski ks., P. Krydziński (współautorstwo), Dzieje więziennictwa w Płocku w latach 1803-1991, Wyd. WN NOVUM, Płock 2012, ss. 295.
 • A. Gretkowski ks., J. Cegłowski ks. (współautorstwo), Aureola aktualna przez wieki. Dzieje kultu św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej w latach 1918-2006, Wyd. WN NOVUM, Płock 2014, ss. 42O.
 • A. Gretkowski ks., T. Kruszewski (współautorstwo), SENIOR w społeczeństwie, rodzinie i kościele, Wyd. WN NOVUM, Płock 2014, ss. 188.
 • A. Gretkowski ks., S. Kwiatkowska, M. Wiewiórowski (współautorstwo), Lekarz w oczach pacjenta, Wyd. WN NOVUM, Płock 2014, ss. 79.
 • A. Gretkowski ks., B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), Dziecko w przestrzeni życia, Wyd. WN NOVUM, Płock 2016, ss. 293.
 • M. Kamińska, Zb. P. Kruszewski, A. Gretkowski ks., B. Skałbania, Nauczyciel we współczesnej edukacji. Diagnoza – rozwój – zmiana, (red. nauk.), Wyd. WN NOVUM, Płock – Warszawa 2016, ss. 579.

WYBRANE ROZDZIAŁY, ARTYKUŁY I ROZPRAWY W ZBIOROWYCH PRACACH NAUKOWYCH (116), w tym:

 • Poradnictwo Psychologiczno-Pastoralne w Szpitalach, Klinikach i Domach Pomocy Społecznej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1998, nr 3, s. 318-327.
 • Obraz ojca w świadomości dziecka, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2001, nr 9, s. 379-387 (współautor M. Głuszkowska).
 • Społeczno-charytatywna działalność Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2001 nr 12, s. 555-568.
 • Charytatywno-społeczna posługa Sióstr Misjonarek św. Rodziny w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 3, s. 149-152.
 • Działalność Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności Diecezji Płockiej w latach 1882-1931, „Notatki Płockie” 2002, nr 1, s. 3-13.
 • Obciążenia zawodowe i deformacja osobowości pielęgniarek i położnych, „Edukacja Otwarta” 2002, nr 4 (08), s. 271-283.
 • Opiekuńczo-wychowawcza działalność Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 2, s. 69-81.
 • Parafialna praca sióstr „Szarytek” w Płocku, „Spotkania u Królowej”. Pismo Parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku” 2002, marzec, s. 3-6.
 • Praca Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nad „poprawą dziewcząt i niewiast upadłych w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 1, s. 29-36.
 • Psychologiczne aspekty syndromu wypalenia nauczycielskiego, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 7-8, s. 349-355.
 • Społeczno-charytatywna działalność Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 4, s. 192-196.
 • Stres zawodowy - słów kilka, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 9, s. 384-390.
 • Szpital św. Trójcy w Płocku i jego „Szarytki”, „Spotkania u Królowej. pismo parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku”, 2002, nr 5-6, s. 9-11.
 • Terapia zaburzeń psychicznych, „Edukacja Dorosłych. Kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego” 2002, nr 4 (37), s. 21-31.
 • The role of motivation in classes, [w:] Materiały z 54 Międzynarodowej Konferencji do Spraw Studiowania Matematyki, Barcelona 2002, s. 171-172.
 • Komunikacja w aspekcie opieki paliatywno–hospicyjnej, Mokslas ir gyvenimo kokybe’: Edukacija simtmecio perspektyvoje, Studium Vilnense A, vol. 1, nr 1, Vilnius 2003, s. 42-45.
 • Syndrom wypalenia zawodowego w pracy hospicyjnej – próba analizy zjawiska, „Edukacja Dorosłych. Kwartalnik Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego” 2003, nr 2 (39), s. 23-41.
 • The Youth Towards Values, „The use of didactic materials for developing pupils mathematical activities”, CIEAEM 55, Pologne, Płock 22-28 July 2203, Session de poster - Poster Session, s. 75-86.
 • A challenge for mathematics education: To reconcile commonalites and differences. Un defi pour l’education mathematique: Reconcilier le commun et le divers, CIEAEM 54, Vilanova i la Geltru, Spain, Edited by: Joaquim Gimenez, Gail E. Fitz Simons, Corinne Hahn, Barcelona 2004, s. 450-452.
 • Wypalenie zawodowe. Psychologiczne aspekty wypalenia nauczycielskiego na przykładzie płockich nauczycieli (woj. mazowieckie), [w:] „MYŚL. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie” 2004, nr 150, s. 5-9, s. 23.
 • Siostry Szarytki w Szpitalu św. Trójcy w Płocku, „Notatki Płockie” 2005, nr 2, s. 6 -11.
 • Delikatnie dotykaj mojej duszy. O wartości komunikacji w opiece paliatywnej - słów kilka, [w:] ks. Zimny J. (red.), „Wychowanie ku wartościom”, Sandomierz 2006, s. 69-80.
 • Każdy jest inny, czyli o roli rodziców i nauczycieli w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, [w:] „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia KUL Jana Pawła II” 2006, nr 7, s. 66-72.
 • O komunikacji z osobą (dzieckiem) niepełnosprawną intelektualnie - słów kilka, „Społeczeństwo i Rodzina” 2006, s. 94-103.
 • Psychologiczne problemy w pracy pedagogicznej, [w:] “International Transfer of Higher Education”, red. R. Brazis, „Studium Vilense”, A, vol. 2, Vilnius 2006, s. 60-63.
 • Starzenie się jako naturalny proces ludzkiego życia. Co o nim wiemy? [w:] Zimny J. ks. (red.), „Aktualne wyzwania dla nauk społecznych”, Rużomberok-Kijów-Sandomierz 2006, s. 164-184.
 • Strach przed życiem (współautorstwo), [w:] Zimny J. ks. (red.), „Współczesne trendy w badaniach naukowych”, Rużomberok-Sandomierz 2006, s. 82-90.
 • Znak Krzyża wystarczy. W trosce o życie sakramentalne osób niepełnosprawnych umysłowo, „Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej”, [w:] red. B. Kołdan, Sandomierz - Stalowa   Wola 2006, s. 76-81.
 • Duszpasterstwo więzienne jako forma resocjalizacji na przykładzie więzienia w Płocku (1803-1991), [w:] Kołdan B. (red.), „Profilaktyka resocjalizacja rewalidacja - pomocą rodzinie”, Sandomierz-Stalowa Wola 2007, s. 445-460 (współautor P. Krydziński).
 • Obraz kobiety – matki w świadomości dziecka, „Społeczeństwo i Rodzina” 2007, nr 10 , s. 123-132.
 • „Za” lub „przeciw” mówieniu prawdy o chorobie nowotworowej i jej skutkach, [w:] T.B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.), „Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia - Profilaktyka - Wychowanie zdrowotne”, Stalowa Wola 2008, s. 101-131.
 • Obraz autorytetu nauczyciela-wychowawcy w oczach wychowanka szkoły podstawowej, [w:] ks. Zimny J. (red.), „Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym”, Stalowa Wola-Rużomberok 2008, s. 71-91.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinie i dziecku przewlekle choremu, [w:] Kurlak I., Gretkowski A. ks. (red.), „Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka”, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 211-233.
 • Prekursorzy dzieł miłości i miłosierdzia na Mazowszu czasów współczesnych, „Społeczeństwo i Rodzina” 2008, nr 14, s. 102-107.
 • Syndrom wypalenia wśród duchowieństwa na przykładzie wybranej grupy księży diecezji płockiej, [w:] Zbyrad T. (red.), „Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych”, Stalowa Wola 2008, s. 170-187.
 • Doświadczenia lęku przez osoby chore [w:] Valden-Gałuszko K. (red.), Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne Zakład Medycyny Paliatywnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk-Władysławowo 2009.
 • Pielęgniarstwo - zawód czy powołanie, [w:] „Profesional Development of Personality: problems and perspectives”, Uniwersytet im. M. Chmielnickiego, Ukraina 2009, s. 59-64.
 • Wiatyk - Sakrament Przejścia wczoraj i dziś, [w:] Zamorski J. ks. (red.), „Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie”, Stalowa Wola-Rzeszów 2009, s. 21-21.
 • Wyczerpanie w posłudze kapłańskiej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2009, nr 1, s. 87-99 (współautor T. Zbyrad).
 • Człowiek „jesieni życia” w społeczeństwie i rodzinie XXI wieku, „Psychogeriatria Polska” 2010, vol. 7, nr 4, s. 149-150.
 • Determinanty wypalenia sił w posłudze kapłańskiej. Raport z badań wśród kapłanów diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie” 2010, (współautorstwo).
 • A historical outline of uducation in Plock, [w:] “Higher education in Poland”, edity by Zb. Kruszewski, PIASA Books, New York 2011, s. 184-205 (współautor M. Berliński).
 • Dziecko i niepełnosprawność w zarysie międzynarodowego prawa, „Społeczeństwo i Rodzina” 2011, nr 26, s. 23-35 (współautorstwo).
 • Wolontariat studencki - rola i zadania, [w:] Rożkow M. (red.), Rozwój społecznego utalentowania dzieci i młodzieży, Jarosław (Rosja) 2011, s. 31-36.
 • O chorobie nowotworowej człowieka „jesieni życia” – słów kilka, Konspekt wystąpień podczas 11 Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej, Władysławowo 24-26 maja 2012 r., s. 31-32.
 • Obraz rodziców w oczach dziecka XXI wieku, [w:] Gretkowski A. ks., Novotna A., Jablonsky T., Kruszewski Zb., „Rodzina dysfunkcyjna Analiza wybranych problemów” (Dysfunctional family The analysis of selected issues), Płock-Rużomberok 2012, s. 63-91.
 • Poczucie lęku w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w świetle badań własnych, [w:] Zb. Kępa, A. Szerauc, R. Wiśniewski (red.), „Rodzina-mundur-służba”, Płock 2012, s. 95-107.
 • Wokół genezy ochrony praw dziecka, [w:] Gretkowski A. ks., Novotna A., Jablonsky T., Kruszewski Zb. (red.), „Rodzina dysfunkcyjna Analiza wybranych problemów” (Dysfunctional family The analysis of selected issues), Płock-Rużomberok 2012, s. 91-107 (współautor M. Berliński).
 • The right to a dignified life and a child poverty in Poland (współaut.), [w:] Zilova A., Novotna A., Venus J. (red.), „Europske a svetove kontexty chudoby v obdobi socjalnych a demografickych premien spolocnosti”, s. 76-87, Wyd. VERBUM, Rużomberok-Słowacja 2013.
 • Wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej, [w:] Babiarz M., Szumilas E. (red.), „Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym”, Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013, s. 201-209. (współautorstwo P. Mazur, M. Stepulak.
 • Tumor disease of a person „in the autumn years” - medical, psychologocal and spiritual aspect, [w:] Brazis R. (red.), „Studium Vilnense A”, vol. 11, Vilnius 2014, s. 191-194.
 • Psychoonkologia na dziś i jutro,
 • The right to a dignified life and a child poverty in Poland (współautorstwo), [w:] Zilova A., Novotna A., J.M.Joseph & Al., EUROPEAN AND GLOBAL CONTEXTS OF POVERTY in the period of social and demographic transformations of the socjety, Wyd. EDUCatt, Milano 2014, s. 58-66.
 • Posługa szpitalna sióstr szarytek w Pułtusku w latach 1727-1980, [w:] W. Koński (red. nacz.), „Notatki Płockie” Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, 2/243, s. 3-7.
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania komunikacji z seniorem, [w:] M. Kamińska (red.), „Wybrane problemy nauczania i wychowania. Z doświadczeń okresu transformacji”, Wyd. WN NOVUM, Płock 2015, s. 129-140.
 • Chore dziecko – chora rodzina. Formy i metody pomocy (współautorstwo T. Kruszewski), [w:] J. Bielski (red.), „Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny”, Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieyrsztora w Pułtusku, Pułtusk 2015, s. 97-119.
 • Żałoba dziecka – formy i metody pomocy, (współautorstwo T. Kruszewski), [w:] J. Bielski (red.), „Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny”, Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieyrsztora w Pułtusku, Pułtusk 2015, s. 163-185.
 • Choroba I hospitalizacja jako traumatyczne doświadczenie dziecka (współautor), A. Gretkowski ks., B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), “Dziecko w przestrzeni życia”, Wyd. W N NOVUM, Płock 2016, s. 47-59.
 • Nowotwory wieku dziecięcego - formy i metody pomocy (wpółautor), A. Gretkowski ks., B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), “Dziecko w przestrzeni życia”, Wyd. W N NOVUM, Płock 2016, s. 59-75.
 • Trądzik pospolity jako problem okresu dojrzewania (współautor), A. Gretkowski ks., B. Skałbania, T. Kruszewski (red.), “Dziecko w przestrzeni życia”, Wyd. W N NOVUM, Płock 2016, s.75-85.
 • Współczesna pomoc socjalna i społeczna w świetle Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku w szpitalach północnego Mazowsza (współautorstwo), [w:] A. Kansy (red.), “Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015, Wyd. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2016.
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna po roku 1993 – rozwój i zmiany, [w:] A. Kansy (red.), “Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015”, Wyd. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2016.
 • Wybrane formy edukacji I aktywzacji płockiego społeczeństwa w ramach Akcji Katolickiej (1919-1938), [w:] W. Końskie (red. “Notatki Płockie” nr 4/245, Płock 2015, s. 16-21.
 • Pomoc symboliczna w sytuacji pomocowej - paradoksy pomagania (współautorstwo B. Skałbania), „Roczniki Teologiczne KUL”, t. XIII, z. 1-2016, s. 125-141.
 • Aktualność form, metod i zasad pracy pedagogiczno-wychowawczej Janusza Korczaka, M. Kamińska, Zb. P. Kruszewski, A. Gretkowski ks., B. Skałbania, “Nauczyciel we współczesnej edukacji. Diagnoza – rozwój – zmiana”, (red. nauk.), Wyd. W N NOVUM, Płock – Warszawa 2016, ss. 579.

WYBRANE RECENZJE MONOGRAFII, KSIĄŻEK ORAZ ROZPRAW I ARTYKUŁÓW NUKOWYCH (53), w tym:

 • Bańka W., Szkice z psychologii społecznej, Płock 2006, ss. 251.
 • Cegłowski J., Święty Stanisław Kostka wczoraj dziś, Płock 2007, ss. 144.
 • Grzesiak-Witek D., Zaburzenia sprawności komunikacyjnej u osoby z chorobą Alzheimera, Stalowa Wola 2008, ss. 22-32.
 • Zbyrad Teresa (red.), Stres i wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań, Stalowa Wola 2008, ss. 210.
 • Psychologia społeczna w pigułce, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 14 (1/2008), styczeń-luty-marzec, Stalowa Wola 2008, s. 115-116.
 • Szlug B., Streetworing w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 17, styczeń- marzec, Stalowa Wola 2009, s. 11.
 • Wolicki M., Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje konsumpcjonizmu, „Społeczeństwo i Rodzina”, Stalowa Wola 2009, s. 21-24.
 • Zilova A., Novotna A., Zilova V., Sociale sposobilosti v pomahajucich profesiach, Rużomberok 2010, ss. 121.
 • Woroniecka-Borowska A., Szczęsny W. (red.), Społeczne zagadnienia rodziny - elementy wybrane, Płock 2011.
 • Woroniecka-Borowska A., Szczęsny W. (red.), Wybrane instytucje wychowania, Płock 2011.
 • Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Społeczne zagadnienia rodziny - elementy wybrane, Płock 2011, vol. 50, ss. 117.
 • Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wybrane zagadnienia z pedagogiki wczesnoszkolnej i resocjalizacji, Płock 2011, vol. 51, ss.144.
 • Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wybrana problematyka instytucji opiekuńczo-wychowawczej, Płock 2011, vol. 52, ss.129.
 • Adamczyk A., Fenomen sumienia, Kielce 2012, ss. 286.
 • Novotna A., Zilova A., Ubóstwo i dobrowolna prostota życia (publikacja - recenzja) WSEZ i NS, Łódź 2012, ss. 206.
 • Dobrzeniecki R., Kruszewski T., Szczęsny W.W., Zaleś A., ALKOHOLIZM – teorie, badania, implikacje społeczne, Wyd. WN NOVUM, Płock 2013, ss. 142.
 • Krasiejsko Izabela, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2013, ss. 479.
 • Socio-cultural conceptions of Z. Vygotsky and J. Bruner as an example of approach that encourages the dialog between the teacher and the students in elementary education environment, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii IGNACJANUM”, Kraków 2013.
 • N.N., Socio-cultural conceptions of Z. Vygotsky and J. Bruner as an example of approach that encourages the dialog between the teacher and the students in elementary education environment, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii IGNACJANUM”, Kraków 2013.
 • N.N., Komunikacja małżeńska kluczem wychowania do dialogu – sprawozdanie z badań,  „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii IGNACJANUM”, Kraków 2013.
 • N.N., Dialog z dzieckiem chorującym na autyzm – Metoda 3I, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii IGNACJANUM”, Kraków 2013.
 • N.N., Płock i ziemia płocka przed wybuchem powstania styczniowego 1861-1862, „Roczniki Towarzystwa Naukowego Płockiego” Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2013.
 • N.N., Duchowieństwo katolickie w okresie powstania styczniowego, „Roczniki Towarzystwa Naukowego Płockiego” Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2013.
 • Kruszewski T., Z dziejów więziennictwa polskiego 1815-1905, Wyd. W N NOVUM, Płock 2014, ss. 87.
 • Towarzystwo Naukowe Płockie (wyd.), Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 2013, t. V, Płock 213.
 • N.N., Stan sanitarny miast i wsi powiatu płockiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015.
 • T. Kruszewski (red.), ROCZNIK Towarzystwa Naukowego Płockiego, VI, Płock 2014, ss. 522.
 • Zilova A., Novotna A., J.M.Joseph & Al., EUROPEAN AND GLOBAL CONTEXTS OF POVERTY in the period of social and demographic transformations of the socjety, Wyd. EDUCatt, Milano 2014, ISBN: 978-88-6780-072-8, ss. 208.
 • N.N., Opieka zdrowotna w powiecie kutnowskim w okresie II Rzeczypospolitej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, nr VII.
 • NN., Historyczne spojrzenie na wpływ środowiska rodzinnego i jego znaczenie w małżeństwie, „Edukacja Otwarta” , nr 1/2014, Płock 2016.
 • N.N., Problem wartościowania ciała. Analiza modelu „Mam ciało – jestem ciałem”, „Edukacja Otwarta” , nr 1/2014, Płock 2016.
 • N.N., Wychowawczy charakter wartości w procesie resocjalizacji, „Edukacja Otwarta” 2016 r.
 • N.N., Przemoc w rodzinie w opinii pracowników i klientów MOPS w Sieradzu, „Edukacja Otwarta” 2016 r.

INNA DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

 • Wykład otwarty dla pracowników Służby Zdrowia pt. Lęk u osób dotkniętych chorobą i cierpieniem; zob. „Niedziela Płocka” z dn. 21 listopada 2004 roku, nr 47 (521), s. 3.
 • Organizator Konkursu o Dyplom Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica i Nagrodę Główną Kanclerza (bezpłatne studia licencjacie) organizowany przez Wydział Politologii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz Kurię Diecezjalną Płocką Wydział Katechetyczny; zob. „Niedziela Płocka” z dnia 11 kwietnia 2004 roku, nr 15 (489), s. 4.
 • Wygłoszenie konferencji dla dzieci, młodzieży oraz rodziców Parafii św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, nt. Młodzieniec w okresie dojrzewania jest jak dom w czasie przeprowadzki, Ostrowite, 2006.
 • Wykład Inauguracyjny Roku Akademickiego 2007/2008 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, 28 września 2007 nt. Obraz kobiety-matki w oczach dziecka, Łomża 2007.
 • Cykl wykładów dla Płockiego Stowarzyszenia „Amazonek", nt. Nowotwór to jeszcze nie wyrok, Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kasprzaka w Płocku w roku 2006/2007.
 • Wykład otwarty dla uczniów szkól ponagimnazjalnych pt. Subkultury młodzieżowe, 25 kwietnia 2007 rok, Stalowa Wola.
 • W ramach realizowanego przez Akademię Polonijną w Częstochowie i Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii projekt nt. Od patriotyzmu wczoraj do patriotyzmu jutra, w dniach 14-18 września 2007 roku - uczestnik w przeglądach filmowych Polonijnego Festiwalu Multimedialnego Polskie Ojczyzny 2007, odbywającego się pod Wysokim Patronatem JE Ryszarda Kaczorowskiego, Prezydenta II RP. Projektowi towarzyszyły inicjatywy o charakterze patriotycznym: Otwarta debata Od patriotyzmu wczoraj do patriotyzmu jutra z udziałem środowisk polonijnych, kombatanckich, duchowieństwa i młodzieży; Finał konkursu dla szkól gimnazjalnych i średnich, nt.: Wychowanie patriotyczne, wartości, postawy i symbole narodowe. Czy manifestowanie polskości może być dziś miarą patriotyzmu? oraz Autorska Wystawa Fotografii Andrzeja Winiarza Totus Tuus - pamięci Papieża (14.09.2007–17. 10.2007).
 • Wykład dla uczestników seminarium doktorskiego w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja) w dn. 15 listopada 2010 roku.
 • Dzień Skupienia na Jasnej Górze nt. Kim jestem JA? w dniu 26 listopada 2010 roku dla OO. Paulinów - przewodniczenie.
 • Audycja radiowa z konferencją nt. Kim jest człowiek XXI wieku? oraz Współczesne cierpienia człowieka, Radio „Jasna Góra”, 26 listopada 2010 r.
 • Współorganizator wystawy nt. Operacja „Wildhorn III” „Most III” 24/26 lipca 1944, Nowa Aula „Solidarności” Stalowa Wola 24 luty 2010.
 • Wykład dla uczniów z LO im. Stanisława Kostki w Sikorzu nt. Wzajemne wychowanie ku wartościom, Sikórz 14 września 2011 r.
 • Uczestnik „IV Płockiego Maratonu Biblijnego”, org. przez Akcje Katolicką Diecezji Płockiej w dn. 16-19 maja 2011 r., Płock 2011.
 • Wykład Inauguracyjny Roku Akad. 2011/12 Filii w Iławie SWPW w dn. 8 października 2011 r. nt.: Dziecko i niepełnosprawność w zarysie międzynarodowego prawa.
 • Wykład Inauguracyjny Roku Akad. 2011/12 Filii w Wyszkowie SWPW w dn. 9 października 2011 r. nt.: Dziecko i niepełnosprawność w zarysie międzynarodowego prawa.
 • Wykład dla członków Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich nt. Człowiek - struktura somatyczno-psychiczno-duchowa, Płock 16 października 2011 r.
 • Wykład dla członków Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich nt. Zamyślenie nad ludzkim Wielkim Poście, Płock 14 marca 2013 r.
 • Odczyt nt. Posługa kapłańska w Zakładzie Karnym w Płocku jako jedna z form pomocy penitencjarnej, Towarzystwo Naukowe Płockie, 6 listopada 2013 r. Odczyt zorganizowano w 210 rocznicę powstania płockiego więzienia.
 • Spotkanie z członkami Dziennej Terapii (opieki) Psychiatrycznej. Podczas spotkania podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Człowiek chory i co dalej, Centrum Terapii ABJ, Płock 16 stycznia 2015 r.
 • Współorganizator Rekolekcji Wielkopostnych dla wdów, wdowców, osób z problemami onkologicznymi i ich rodzin, organizator: Wspólnota Wdów Konsekrowanych, Bractwo św. Antoniego, Katedra Płocka, 1 -12 marca 2016 rok.
 • Członek Rady Programowej serii czasopisma Pedagogika Współczesna wyd. przez WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie (2016 - nadal).

UCZESTNIK 124 KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, KONGRESÓW, SEMINARIÓW, SESJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH (FRANCJA, HISZPANIA, KANADA, LITWA, ROSJA, SŁOWACJA), w tym m.in.:

 • VII Międzynarodowa Konferencja nt. Nauka a jakość życia. Podczas konferencji wygłosił referat: Komunikacja w aspekcie opieki paliatywno-hospicyjnej, Wilno 20-22 czerwca 2002 r.
 • 54 Międzynarodowa Konferencja do Spraw Studiowania i Nauczania Matematyki, Barcelona 9-18 lipca 2002. Podczas konferencji wygłosił referat pt. The role of motivation in classes.
 • I Lokalna Studencka Konferencja Naukowa Płockich Uczelni Wyższych nt. Pozytywne i negatywne aspekty komunikacji w XXI wieku, Płock 27-28 marca 2003 r. Wice-Przewodniczący konferencji. Wygłosił wykład na rozpoczęcie Konferencji.
 • 55 Międzynarodowa Konferencja do Spraw Studiowania i Nauczania Matematyki, Płock 21-28 lipca 2003 r. Podczas konferencji przedstawił referat nt. The Youth Torwards Values (Młodzież ku wartościom).
 • Seminarium Naukowe nt.: Założenia i metody pracy psychologa chrześcijańskiego realizowane przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”, Płock, 20 września 2003 r.
 • Konferencja Naukowa nt. Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie   organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym, Iława 14 listopada 2003 r. Podczas konferencji wygłosił referat pt.: Komunikacja z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.
 • I Sympozjum Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku pt. Rodzina polska wobec wyzwań współczesności, 9 października 2004 r.
 • Konferencja Naukowa nt. Funkcjonowanie Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej z okazji 25-lecia „Domu Kopernika”. Podczas konferencji wygłosił referat pt. Współczesne zagrożenie polskiej rodziny, Kanada 2004.
 • Sympozjum Naukowe nt. Ból i cierpienie w chorobie nowotworowej zorganizowane przez Polski Instytut Naukowy oraz Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie. Podczas sympozjum wygłosił referat nt. Doświadczenie lęku przez osoby umierające, Kanada 2004.
 • Sesja Naukowa nt. Cierpienie i radość człowieka chorego zorganizowanej przez Polonię. Podczas sesji wygłosił referat nt. Specyfika posługi choremu na nowotwór, Kanada 2004.
 • Sympozjum Naukowe pt. Zdrowy człowiek w zdrowej rodzinie organizowanego przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku w dn. 8 października 2005 r. Podczas sympozjum prowadził sesję warsztatową nt. Gdy choroba dotyka kogoś z rodziny.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt.: Duszpasterstwo XXI wieku – rola, zadania i wyzwania,
  • Psychologiczno-psychoterapeutyczny aspekt Sakramentu Pokuty,
  • Poradnictwo Psychologiczno-Paliatywno-Pastoralne - formy, zadania i cele,
  • Duszpasterstwo paliatywno-hospicyjne - wyzwanie XXI wieku, Kanada 2006.
 • Sympozjum Naukowe nt. Człowiek a współczesne problemy, Człowiek – istota złożona”, Kanada 2006.
 • Sympozjum Naukowe organizowane przez Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Bibliotekę Polską Oddział w Ottawie (Kanada). Podczas spotkania wygłosił referat nt.: Oblicze współczesnego Kościoła w Polsce - słów kilka. Kanada 2006.
 • Sympozjum Naukowe dla Polonii w Ottawie zorganizowanym przez Zarząd SPK Koła Nr 8 w Ottawie (Kanada). Podczas Sympozjum wygłosił referat nt.: Zadumanie nad człowiekiem i polskimi sierpniami, Kanada 2006.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II KUL (WZNoS KUL) w Stalowej Woli w dn. 20 kwietnia 2006 r. W czasie konferencji wygłosił referat nt. Znak KRZYŻA wystarczy. W trosce o życie sakramentalne osób niepełnosprawnych umysłowo.
 • III Sympozjum Naukowe nt. Uzależnienie - rodzina - wolność
  • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja – pomocą rodzinie, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji oraz Katedrę Pedagogiki Specjalnej w dn. 19 kwietnia 2007. Współorganizator konferencji. Podczas konferencji wygłosił referat: Nowotwór to jeszcze nie wyrok.
  • IX Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, Gdańsk 1-2 czerwca 2007 r. organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne i Zakład Medycyny Paliatywnej AMG. Podczas Konferencji wygłosił referat nt.: Gdy zachorujesz nie daj się pokonać lękowi, Gdańsk 2 czerwca 2007 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Socjologii KUL WZNoS w Stalowej Woli nt. Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, 9 października 2007 r. Podczas konferencji wygłosił referat nt.: Syndrom wypalenia wśród duchowieństwa na przykładzie wybranej grupy księży diec. płockiej.
  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej, Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny WZNoS KUL w Stalowej Woli, Katedrę Zdrowia Publicznego i Zakładem Medycyny Katastrof Akademii Medycznej w Lublinie, Instytut Pedagogiki KUL w Lublinie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu w dn. 12 grudnia 2007 roku. Podczas konferencji wygłosił referat nt.: „Za” i „Przeciw” mówieniu prawdy o chorobie.
  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli nt. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy, Stalowa Wola 17 kwietnia 2008 r. Członek Komitetu Naukowego.
  • 10 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Zakład Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Władysławowo 11-12 września 2009 r. Podczas konferencji wygłosił referat nt.: Doświadczenie lęku przez osoby chore; zob. Zaświadczenie PTP z dn. 12 września 2009 r.
  • Sympozjum Naukowe nt. Mediacja w teorii i praktyce org. Polskie Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli, Instytut Prawa WZPINoG KUL w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli pod Patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości w dn. 28 kwietnia 2009 r. Podczas sympozjum wygłosił referat pt.: Przemoc rodzinna a mediacja.
  • Sympozjum Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej, org. przez Instytut Pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Psychopedagogiki i Pedagogiki Specjalnej oraz Katedra Zarządzania Oświatą, Stalowa Wola 13 kwietnia 2010 r. Współorganizator sympozjum. Podczas sympozjum wygłosił referat nt.: Choroba przewlekła (nowotworowa) dziecka. Aspekt somatyczny, psychiczny i duchowy.
  • Sympozjum Naukowe nt. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej, org. przez Instytut Pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Psychopedagogiki i Pedagogiki Specjalnej oraz Katedra Zarządzania Oświatą przy współpracy Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 28 kwietnia 2010 r. Współorganizator sympozjum.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Pomoc osobom z zaburzeniami mowy w ujęciu interdyscyplinarnym, org. przez Instytut Pedagogiki Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli w dn. 26 kwietnia 2010 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
  • Konferencja Naukowa nt.: Funkcjonowanie Osób Niepełnosprawnych w Rodzinie i Społeczeństwie, org. przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną Wydział Pedagogiki, Częstochowa, 9 czerwca 2010 r. Podczas konferencji wygłosił referat nt.: Choroba nowotworowa – aspekty somatyczne, psychiczne i duchowe, WSL w Częstochowie, 9 czerwca 2010 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Umiejętność pokonywania stresu wyznacznikiem dojrzałej osobowości żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych, org. w dn. 18 listopada 2010 r. przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, SWPW w Płocku, 18 listopada 2010 r.
  • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego nt. Wiek podeszły – jednostka – społeczeństwo: wyzwania terapeutyczne, org. przez Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne, Wrocław 2-3 grudnia 2010 r. Podczas kongresu wygłosił referat nt. Człowiek jesieni życia w społeczeństwie i rodzinie XXI wieku, Wrocław, 2 grudnia 2010 r.
  • Seminarium Naukowe nt. Seniorki polskiej andragogiki, org. przez Towarzystwo Naukowe Płockie Sekcja Pedagogiczna oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Pedagogiczny, SWPW Płock 8 grudnia 2010 r. (Przewodniczący sesji i seminarium).
  • Sympozjum Naukowe nt. Wolontariat w społeczeństwie nowoczesnym: w sporcie i poza nim - w perspektywie Euro 2012”, org. przez „Mazowsze Płock”, „Euro 2012, UEFA”, Mazowiecki Kurator Oświaty. Płock „SALOS”, Płock, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Płock 11 kwietnia 2011 r. Podczas sympozjum wygłosił referat nt.: Wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej
  • Międzynarodowa Konferencja nt. Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy: aspekt medyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjalny i duchowy, org. przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydz. Pedagogiczny przy współpracy Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja), Płock w dn. 13-14 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: РАЗВИТИЕ СОЦИАЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ [Rozwój społecznych talentów dzieci i młodzieży] zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Jarosławiu, Departament Kształcenia Obwodu Jarosławskiego, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Międzynarodowy Sojusz Dziecięcych Organizacji „Związek Pionierskich Organizacji - Federacja Dziecięcych Organizacji”, która odbyła się w Jarosławiu (Rosja) w dniach 26-27 października 2011 roku. Wygłosił referat pt. Wolontariat studencki - rola i zadania.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕЕ, zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet im. N. A. Niekrasowa w Kostomie (Rosja), która odbyła się 27 października 2011 roku.
  • Międzynarodowa Konferencja nt. Od krest’anskiej lasky k profesionalenej pomoci, org. przez Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja) w dn. 10-11 listopada 2011 r. Podczas konferencji wygłosił referat pt.: Komunikacja w opiece paliatywno-hospicyjnej, Trnava 2011.
  • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego, org. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny Zakład Wychowania Integralnego i Rewalidacji i Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka, Ameliówka k. Kielc 21-22 marca 2012 r. Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. Podczas konferencji wygłosił referat nt. O dziecku chorym na nowotwór – słów kilka. Przewodniczył także obradom sekcji III: Kulturowe konteksty rozwoju integralnego.
  • 11 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna nt. Nowe zadania psychoonkologii, org. przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed., Zakład Badań nad Jakością Życia GU Med., Instytut Psychologii UG, Podczas konferencji wygłosił referat nt. O chorobie nowotworowej człowieka jesieni życia - słów kilka, Władysławowo 24-26 maja 2012 r.
  • Konferencja Naukowa nt. O komunikacji z człowiekiem „jesieni życia” … słów kilka, org. przez Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w dn. 3 listopada 2012 r. Organizator Konferencji. W czasie Konferencji wygłosił referat nt.: Komunikacja z człowiekiem w Jesieni życia” w stanie terminalnym, Warszawa, 3 listopada 2012.
  • IX Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego nt. Człowiek Stary – Lekarz – Społeczeńtwo. Co każdy profesjonalista wiedzieć powinien?, org. przez Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne i Katedrę i Klinikę Psychiatrii UM we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 grudnia 2012 r.
  • Międzynarodowy Dzień Nauki w Tuluzie (Francja). Wygłosił referat nt. Rola nauczyciela-pedagoga w życiu ucznia przewlekle chorego, INSTITUT CATHOLIQUE DE TOLULOUSE, Tuluza (Francja) 3-4 maja 2012 rok.
  • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nauka a jakość życia, org. przez Uniwersytet Wileński, Wilno 30.VI-3. VII. 2012 rok.
  • Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. Europske a svetove kontrxty chudoby v obdobi socjalnych a demografickych premien spolocnosti, org. Katolicka univerzita v Rużomberku - Slovensko, Rajagiri Coellege of Social Sciences – India; Loma Linda University - Kalifornia USA, Rużomberok 4-5 september 2012. Podczas kongresu wygłosił referat nt.: The right to a dignified life and self-devolopment and child poverty in Poland, Tuluza 2012.
  • Konferencja Naukowa nt. Osoby niepełnosprawne w powiecie wyszkowskim i możliwości ich funkcjonowania na rynku pracy, org. przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego oraz Rektora SWPW w Płocku, Wyszków 15 marca 2013 r.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Choroba nowotworowa dziecka - nowotworowa rodzina.
  • Konferencja Naukowa nt. O komunikacji z człowiekiem w jesieni życia… słów kilka, organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w dn. 27 kwietnia 2013 r. W czasie konferencji wygłosił referat nt. Choroba nowotworowa u człowieka w jesieni życia, Warszawa 27 kwietnia 2013 r.
  • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt.: Ekosystem w pomocy społecznej organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w dn. 3 czerwca 2013 r. Podczas Konferencji wygłosił referat nt.: Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej u człowieka jesieni życia”. Moderator Sekcji I: Senior w pomocy społecznej, Kraków 3 czerwca 2013.
  • Sesja Naukowa z okazji 40-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Podczas Sesji wygłosił referat nt.: Z dziejów płockiego szpitalnictwa, Płock 7 czerwca 2013 r.
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Holizm w opiece pielęgniarskiej organizowanej przez Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pedagogiki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie dn. 8 czerwca 2013 r. W czasie konferencji wygłosił referat pt.: Pielęgniarka paliatywno-hospicyjna: zawód czy powołanie? Pełnił także rolę przewodniczącego II sesji naukowej nt. Rola edukacyjna pielęgniarki. Członek Komitetu Naukowego.
  • XVII International Conference on the Science and Quality of Life & Symposium „Vilnius Region: Past, Present, Future”, 29 June - 2 July 2013, Vilnius, Lithuania. Podczas Konferencji wygłosił referat nt.: Tumour disease of a person „in the autumn years”: medical, psychological and spiritual aspects”. Przewodniczył także VI Sesji Naukowej nt.: Health and environment protection.
  • Konferencja Naukowa nt. Współczesne wyzwania psychoonkologii. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej, org. przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 7-8 września 2013 r. Podczas konferencji wygłosił referat nt.: Lekarz w oczach pacjenta onkologicznego.
  • Regionalny Kongres Organizacji Senioralnych, nt. Senior Liderem Społeczności Lokalnej, org. przez Stowarzyszenie „Nasz Drobin”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Drobin 20 listopada 2013 r.
  • Konferencja - szkolenie nt. Opieka paliatywna w Polsce 2014 roku org. przez „TERMEDIA”, Warszawa 4-5 kwietnia 2014 roku (11,5 PUNKTU EDUKACYJNEGO).
  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. RODZINA zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy, org. przez Wydz. Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w dn. 9-10 kwietnia 2015 roku. Podczas konferencji wygłosił dwa referaty: Chore dziecko-chora rodzina oraz Żałoba dziecka - formy i metody pomocy, Pułtusk 10 kwietnia 2015 r.
   • Konferencja Naukowa nt. Opieka paliatywna w Polsce 2015, org. przez Wydawnictwo „TERMEDIA”, Warszawa 17-18 kwietnia 2015 r. Podczas konferencji wygłosił referat pt. Kapelan szpitalny-hospicyjny – opiekun chorych i umierających ich rodzin, duszpasterz służby zdrowia i pracownik szpitala, Warszawa 18 kwietnia 2015 r.
   • Opiekun naukowy Konferencji nt. Tvorba a komunikacia vedy a poznania młodych vyskumnikov v socjalnej, vzdelavacej, zdravotnej a socialno-ekologickiej oblast. Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberoku, Slovenská republika w dn. 20-21 kwietnia 2015 r., Rużomberok 2015.
   • Konferencja-szkolenie nt. Pacjent z ciężkim urazem – wybrane zagadnienia z postępowania z pacjentem w systemie ratownictwa medycznego, org. przez Płockie Towarzystwo Lekarskie, Płock 22 maja 2015 r., Płock, 22 maja 2015 r.
   • 12 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna nt. Rola psychoonkologii w strategii walki z rakiem w Polsce, „Życie po raku”, org. przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Samorząd Woj. Pomorskiego, Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Zakład Badań nad Jakością życia, Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, Gdańsk, 17-19 września 2015 r.
   • Uczestnik warsztatu nt. Pięć życzeń osoby umierającej org. przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Samorząd Woj. Pomorskiego, Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed. Zakład Badań nad Jakością życia, Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, Gdańsk, 17 września 2015 r. Prowadzący: M. Wirga (USA).
   • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. CZŁOWIEK-ZDROWIE-ŚRODOWISKO, org. przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydz. Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kielce 5-6 listopada 2015 rok. Członek Komitetu Naukowego.
   • Sesja Naukowa nt. Medyczne, etyczne i społeczne aspekty zapłodnienia „in vitro”, org. przez Sekcję Dialogu Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock 22 października 2015 r.
   • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Człowiek – Zdrowie - Środowisko, org. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Komitetu Naukowego, Kielce, 5 -6 listopada 2015 r.
   • Konferencja Naukowa nt. Epidemiologia nowotworów na Mazowszu
   • Konferencja Naukowa nt. Dziecko w przestrzeni życia, org. przez WSP im. Janusza Korczaka Wydz. Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej oraz SWPW w Płocku. Organizator i Przewodniczący Konferencji, Warszawa 25 stycznia 2016 r.
   • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Výzvy súčasného sociálneho poradenstva,Katolíckauniverzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, ústav sociálnych vied Katedrasociálnejprác, Opiekun Naukowy Konferencji. Podczas konferencji wygłosił referat nt.Formy psychoonkologicznej pomocy choremu dziecku i jego rodzinie, Rużomberok 6 czerwca 2016.
   • Konferencja Szkoleniowa nt. Medycyna ratunkowa 2016 – perspektywy i kierunki rozwoju, pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Płockiego Towarzystwa Lekarskiego, Wojewodzki Szpital Zespolony m. M. Kacprzaka w Płocku, Płock 20 maja 2016 r.
   • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy. Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne, org. przez Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie w dn. 24 maja 2016 r., Warszawa 24 maja 2016.
   • XX International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium ”Vilnius region: past, present, future”, 24-27 june 2016 Vilnius. Lithuania. Podczas Konferencji wygłosił referat nt.: An ill child – ill family. Forms of assistance and suport, Vilnius 2016.

Recenzent jednej rozprawy habilitacyjnej. Promotor 5 i recenzent 6 rozpraw doktorskich; promotor i recenzent 813 prac dyplomowych, w tym:

 • promotor prac magisterskich – 41;
 • recenzent prac magisterskich – 204;
 • promotor prac licencjackich – 131;
 • recenzent prac licencjackich – 210;
 • promotor prac dyplomowych (Instytut Studiów Podyplomowych) – 191;
 • recenzent prac dyplomowych (Instytut Studiów Podyplomowych) – 36. Członek 3 komisji habilitacyjnych oraz 13 komisji doktorskich.

Zajęcia dydaktyczne

 • wprowadzenie do psychologii ogólnej;
 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej;
 • psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży;
 • psychologia społeczna;
 • psychologia rodziny;
 • psychologia szkolna;
 • patologie społeczne;
 • psychologia osób niepełnosprawnych;
 • psychopatologia - zagadnienia wybrane;
 • pedagogika specjalna - zagadnienia wybrane.

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • W uznaniu naukowego wkładu w zakresie współtworzenia III Międzynarodowego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii odznaczony przez Władze Akademii Polonijnej w Częstochowie i Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii Ryngrafem Jasnogórskiej Bogurodzicy, Częstochowa 2007.
 • Nagroda Indywidualna IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za działalność naukowo-badawczą, Lublin 2008.
 • Nagroda Indywidualna Rektora KUL III stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki, Lublin 2009.
 • Odznaczony „Medalem Edukacji Narodowej”, Warszawa 2010.
 • Odznaczony „Medalem za zasługi dla Szpitala Wojewódzkiego w Płocku”, Płock 2013 r.
 • Umieszczenie biogramu w „Złotej Księdze Nauk Społecznych” w gronie nazwisk najwybitniejszych naukowców nauki polskiej; zob. Pikoń K. (red. nacz.), Złota Księga Nauk Społecznych, Wyd. Helion, Gliwice 2014, s. 81.
 • List Gratulacyjny JM Rektora WSP im. Janusza Korczaka J. Auleytnera z dn. 29 czerwca 2015 roku.
 • Nagroda II Stopnia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Hobby

Dobra książka, spacery w górach i brzegiem morza, podróże w ciekawe miejsca.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu