Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
 • Glottodydaktyka
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Historia i kultura Wielkiej Brytanii
 • Fonetyka praktyczna
  gry i zabawy ruchowe
  piosenka w nauczaniu języka angielskiego
  literatura dziecięca
 • Praktyczna nauka języka angielskiego

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziomie B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach, trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Opłaty 

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Wczesne nauczanie języka angielskiego 3 5 325 zł 1 805 zł 915 zł 620 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (klasy I-III).

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogiki przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej (w tym licencjackich)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B1)

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.