Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów

Studia pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Ramowy plan studiów:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Współczesne problemy socjologii i socjologii wychowania
 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Historia wychowania
 • Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii nauczania
 • Emisja głosu
 • Prawne podstawy opieki nad dzieckiem

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w szkołach różnego typu i szczebla w zakresie wyuczonego przedmiotu.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz.426)

Opłaty 

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Przygotowanie pedagogiczne 3 4 875 zł 1 650 zł 830 zł 565 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego oraz nauczycielskiego.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia I lub II stopnia.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertówi praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 •     Kierownik studiów: mgr Monika Wałaszek

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu