Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia przygotowują do pracy jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne i klasy I-III w szkołach podstawowych.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz niemających kompetencji merytorycznych i metodycznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • ktualnych trendów w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce i innych krajach
 • nowoczesnych i efektywnych form, metod i technik pracy z dziećmi
 • prawidłowości rozwoju dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz trudności i sposobów ich przezwyciężania

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły
 • podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych
 • komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacyjny

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • przejawiania empatii, wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności i poczucia odpowiedzialności
 • tworzenia klimatu przyjaznego rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym i innymi nauczycielami
 • systematycznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

•    diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dziecka
•    świadomego i skutecznego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka
•    realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Opłaty 

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 5 760 zł 1 950 zł 975 zł 660 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

3 semestry.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.